อ่าน 1,190 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 86/2554: 27 กันยายน 2554
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์เดือนสิงหาคม 2554

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ในเดือนสิงหาคม ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สถานการณ์เริ่มดีขึ้น มีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 21 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 2 โครงการ โดยลักษณะการพัฒนาในเดือนนี้เป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด มีจำนวนหน่วยขายรวม 3,896 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 10,907 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นรายงานการสำรวจของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของประเทศไทยที่เก็บข้อมูลภาคสนามมาตั้งแต่ พ.ศ.2537
          มีจำนวนหน่วยอสังหาริมทรัพย์เปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้จะเหมือนเดือนที่ผ่านมา คือ ทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนหน่วยขายเปิดมากสุด 2,185 หน่วย (56%) แซงหน้าอาคารชุดเป็นเดือนที่ 2 รองลงมาคือ บ้านเดี่ยว 803 หน่วย (21%) ส่วนอันดับ 3 คือ อาคารชุด 433 หน่วย (11%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเทียบจำนวนหน่วยขายกับเดือนที่ผ่านมา จะพบว่าทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนเพิ่มขึ้น 1,065 หน่วย (95%) อาคารชุดมีจำนวนเพิ่มขึ้น 207 หน่วย (92%) แต่บ้านเดี่ยวกลับลดลง 114 หน่วย (-12%) ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแทนที่อาคารชุดที่มีแนวโน้มการพัฒนาที่น้อยลง
          เมื่อพิจารณามูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนสิงหาคม 2554 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,907 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 1,654 ล้านบาท (เดือนกรกฎาคม 2554 มีมูลค่า 9,253 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 18% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะมีลักษณะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับปานกลางเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว
          อย่างไรก็ตามหากพิจารณามูลค่าโครงการโดยรวมจะสูงกว่าเดือนที่ผ่านมา แต่มีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงประมาณ -19% เนื่องจากการพัฒนาในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยขายที่ต่ำกว่า 3 ล้านบาทมากถึง 60% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยโดยรวมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของเดือนก่อน ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้มีราคาขายเฉลี่ยที่ประมาณ 2.800 ล้านบาท ซึ่งเดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 3.476 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เน้นราคาปานกลางถึงค่อนข้างถูก โดยเฉพาะกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ 1-2 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นนอก แต่สามารถเดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจ หรือเขตเมืองชั้นกลางได้สะดวก  
          เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 3 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์ และบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไป
          ยิ่งกว่านั้นในเดือนสิงหาคมนี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA)ได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รอเปิดขายใหม่ในอนาคตอีก 239 โครงการ โดยได้แสดงชื่อโครงการ และที่ตั้งโดยสังเขปไว้ ซึ่งความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไป จะสังเกตได้ว่ามีโครงการหลายแห่งที่ได้ประกาศตัวหรือเปิดตัวทางหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามในการเปิดขายจริง (ที่มีโบรชัวร์และสำนักงานขายที่พร้อมต้อนรับผู้สนใจซื้อไปเยี่ยมชม) ยังไม่มี จึงถือเป็นโครงการที่ยังไม่เปิดตัวและเมื่อเปิดตัวจริงแล้ว จะได้ดำเนินการสำรวจต่อไป

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved