อ่าน 1,414 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 89/2554: 5 ตุลาคม 2554
ความเป็นไปได้ในการตั้งกาสิโนในประเทศไทย

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการดำริจากทางราชการเกี่ยวกับการตั้งกาสิโนในประเทศไทย แนวคิดนี้มีความเป็นไปได้

          เมื่อวันที่ 9-17 กันยายน 2554 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้พาคณะผู้สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์ไปดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ พบว่ากาสิโนหรือบ่อนการพนันเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายมีใบอนุญาตเรียบร้อย และเสียภาษีถูกต้อง กรณีนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกสำหรับประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าประชาชนมีจริยธรรมสูงส่ง มีวินัยดีเยี่ยม มีคุณภาพชีวิตและการศึกษาชั้นยอด กลับเปิดกว้างสำหรับการเปิดบ่อนการพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีอยู่ทั้งหมด 19 จังหวัด ปรากฏว่าในทุกจังหวัดมีบ่อนการพนัน และไม่มีการจำกัดผู้เข้าไปเล่นการพนัน แต่ปรากฏว่ากลับไม่มีปัญหาด้านอาชญากรรม หรืออาจจะมีเพียงน้อยมาก

          สำหรับในประเทศไทยแม้ว่าจะไม่มีบ่อนการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นที่ทราบทั่วกันว่ามีบ่อนการพนันอยู่ทั่วทุกหัวระแหง และยังมีบ่อนการพนันในประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบ ๆ ประเทศไทยอยู่เป็นจำนวนมาก แสดงว่าในประเทศไทยก็มีบ่อนการพนัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          หลักการและเหตุผลสำหรับการตั้งบ่อนการพนันในประเทศไทยก็คือ เป็นการทะลายขุมทรัพย์ของผู้มีอิทธิพลที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย ที่จะนำเงินไปใช้เพื่อการแผ่อิทธิพลที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น การซื้อเสียง

          นอกจากนี้การทำให้ธุรกิจบ่อนการพนันเป็นธุรกิจถูกกฎหมาย ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการสร้างรายได้สำหรับประเทศชาติและคุ้มครองประชาชนทั่วไป

          การทำให้บ่อนการพนันถูกกฎหมายจะสามารถดูแล ควบคุม และป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ การฟอกเงิน และยังเป็นการหารายได้เข้าประเทศ ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

          อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง ก็คือ การทำให้บ่อนการพนันเป็นธุรกิจถูกกฎหมายนั้น จะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันเพิ่มขึ้นหรือไม่ ในข้อนี้จะเห็นได้ว่า ประเทศอื่น ๆ ที่มีบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายไม่ได้มีอัตราอาชญากรรมที่สูงกว่าประเทศไทย และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องที่ได้เรียนรู้ในการรู้จักป้องกันตัวเองจากการเล่นการพนันที่เกินพอดี ทั้งนี้สังเกตได้ว่าประชากรในเมืองลาสเวกัส เรโน หรือประเทศ เช่น มาเก๊า ฮ่องกง หรือประเทศอื่น ๆ ก็ไม่ได้เป็นผู้ติดการพนันแต่อย่างใด ยิ่งกว่านั้นผู้ที่เล่นการพนันส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยว นักแสวงโชค และอาจมีเซียนพนันอยู่จำนวนหนึ่ง แต่มักไม่ใช่ประชาชนทั่วไป

          สำหรับสถานที่ตั้งบ่อนการพนันอาจเป็นในที่ทุรกันดารที่ใดที่หนึ่ง ทั้งนี้เป็นเพราะพฤติกรรมของนักเล่นการพนันไม่มีข้อจำกัดต่อทำเลที่ตั้ง จะสังเกตได้ว่าประเทศไทยมีบ่อนการพนันอยู่ตามริมชายแดนก็ยังมีเล่นการพนันซึ่งล้วนแต่เป็นคนไทยทั้งสิ้นไปเล่นการพนัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรวางแผนการพัฒนาเมืองสำหรับเมืองที่จะเป็นที่ตั้งของแหล่งการพนัน โดยการจัดวางผังที่ตั้งของบ่อนการพนัน กิจการโรงแรม ศูนย์การค้า สวนสนุก ที่อยู่อาศัย ศูนย์กลางการพาณิชย์ หรืออื่น ๆ เช่นที่ปรากฏให้เห็นในนครเรโน และลาสเวกัส

          การมีบ่อนการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการพัฒนาประเทศชาติโดยตรง

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved