อ่าน 1,302 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 102/2554: 15 พฤศจิกายน 2554
อสังหาริมทรัพย์เดือนตุลาคม แม้ลดแต่ก็ไม่น้อย

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ในเดือนตุลาคม มีโครงการเปิดใหม่ถึง 23 โครงการ เป็นที่อยู่อาศัย 22 โครงการ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีก 1 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 3,087 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 11,711 ล้านบาท แยกเป็นบ้านเดี่ยว โดยมีจำนวนหน่วยขายเปิดมากสุด 1,200 หน่วย (39%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 754 หน่วย (24%) ส่วนอันดับ 3 คือ อาคารชุด 567 หน่วย (18%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในไทยตั้งแต่ปี 2537 เปิดเผยว่า ในเดือนตุลาคม ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชะลอตัวลง เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม จึงมีการเลื่อนการเปิดตัวโครงการออกไป หรือบางโครงการก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสำรวจได้ โดยเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 23 โครงการ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 2 โครงการ (ซึ่งหากไม่มีปัญหาน้ำท่วมการเปิดตัวอาจจะมากกว่านี้) ลักษณะการพัฒนาในเดือนนี้เป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 22 โครงการ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีก 1 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 3,087 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 11,711 ล้านบาท
          ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ คือ เป็นบ้านเดี่ยว โดยมีจำนวนหน่วยขายเปิดมากสุด 1,200 หน่วย (39%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 754 หน่วย (24%) ส่วนอันดับ 3 คือ อาคารชุด 567 หน่วย (18%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่หากเป็นบ้านเดี่ยวจะเน้นที่ระดับราคาปานกลาง 3-5 ล้านบาท โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันได้ถูกน้ำท่วมแล้ว คงชลอการขายออกไป
          หากพิจารณาระดับราคาขาย ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่ามีการเปิดขายที่ระดับราคา 1 ล้านบาท มีจำนวน 332 หน่วย (11%) มีมูลค่าโครงการ 319 ล้านบาท (3%) ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวน 417 หน่วย (14%) มีมูลค่าโครงการ 628 ล้านบาท (5%) ที่ระดับราคา 2-3 ล้านบาท จำนวน 208 หน่วย (7%) มีมูลค่าโครงการ 566 ล้านบาท (5%) ที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 1,855 หน่วย (60%) มีมูลค่าโครงการ 6,991 ล้านบาท (59%) ส่วนที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปจำนวน 275 หน่วย (9%) และมีมูลค่าโครงการ 3,239 ล้านบาท (28%) ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้
          หากพิจารณาภาพรวมที่อยู่อาศัยในรอบ 10 เดือนแรกของปี 2554 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2554 มีจำนวนโครงการที่เปิดใหม่รวม 319 โครงการ (ลดลงประมาณ -12%) มีจำนวนหน่วยขายรวม 71,727 หน่วย (ลดลงประมาณ -26%) มีมูลค่ารวม 215,162 ล้านบาท (ลดลงประมาณ -13%) และมีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยที่ 2.999 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นประมาณ 17%) เมื่อเปรียบเทียบกับ 10 เดือนแรกปี 2553 โดยกลุ่มที่อยู่อาศัยที่เปิดขายมากสุด คือ อาคารชุดจำนวน 32,888 หน่วย (46%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 19,217 หน่วย (27%) และอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 15,241 หน่วย (21%)

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved