ดร.โสภณ รุกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 499/2561: วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในฐานะนายกก่อตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน เพื่อวางแผนให้ความรู้แก่ผู้ซื้อบ้าน และเป็นการประสานความเข้าใจระหว่างผู้ซื้อบ้าน ผู้ขายบ้านและผู้เกี่ยวข้องอื่น

ในขณะนี้ คณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้านประกอบด้วย
อาจารย์พัลลภ กฤตยานวัช ที่ปรึกษา
นายวินัย เฮ้งเจริญ ที่ปรึกษา
นายวิญญู วรัญญู ที่ปรึกษา
ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคม
นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคม
รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์ อุปนายกสมาคม
นางสาวกานตี อิสรีย์ณุรักษ์ กรรมการ
นางสาววีณา อุปัทยา กรรมการ
นายวิเชียร อัศรัสกร กรรมการ
นายวีรยุทธณ์ พิทักษ์ธนางกูร กรรมการ
นางสาวอัจฉรา ศรีสว่าง กรรมการและนายทะเบียน
นางวิไลพรรณ หลวงยา กรรมการและประชาสัมพันธ์
นายอติณัช ชาญบรรยง กรรมการและปฏิคม
นางวรรณา พูนปาน กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวนงลักษณ์ จตุเทน กรรมการและเลขานุการ

            แนวทางการติดต่อกับสมาคม ติดต่อได้ทาง

            เว็บไซต์:  www.thaihomebuyers.org

            Facebook: www.facebook.com/Thai.Home.Buyers

ภาพการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน 11 ตุลาคม 2561

https://www.facebook.com/Thai.Home.Buyers/photos/a.923768707771404/1174678566013749/

อ่าน 2,124 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved