ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร ณ กันยายน พ.ศ. 2561
  AREA แถลง ฉบับที่ 506/2561: วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

            ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.28%
ซิเมนต์ 12.44%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.77%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 23.75%
กระเบื้อง 6.62%
วัสดุฉาบผิว 3.50%
สุขภัณฑ์ 2.04%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.35%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.25%
รวม 100%

           สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561-กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 3) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +0.16% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ไม้เพิ่มขึ้น 0.80% ซีเมนต์เพิ่มขึ้น 0.30% คอนกรีตเพิ่มขึ้น 0.10% กระเบื้องเพิ่มขึ้น 1.00% วัสดุฉาบเพิ่มขึ้น 0.30% วัสดุอื่นๆเพิ่มขึ้น 0.30% และส่วนวัสดุที่ลดลง สุขภัณฑ์ลดลง -0.20% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม 0.70%
ไม้ 0.00%
ซีเมนต์ 0.30%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 0.10%
เหล็ก 0.00%
กระเบื้อง 1.00%
วัสดุฉาบผิว 0.30%
สุขภัณฑ์ -0.20%
อุปกรณ์ไฟฟ้า 0.00%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  0.30%

           ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น 0.10% ในไตรมาสที่ 3/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ 60% 0.16% 60.10%
2. ค่าแรง 20% 0.00% 20.00%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0.00% 20.00%
  100.00%   100.10%
สรุป 0.10%    

           โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนกันยายน 2561 มีผลออกมาดังนี้:

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน กันยายน 61         

            1.  พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนมิถุนายน 61 (มิถุนายน 2561- กันยายน 2561)

            2.  จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 2561- กันยายน 2561 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +0.16% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น จากกลุ่มวัสดุ ซีเมนต์ คอนกรีต กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว วัสดุอื่นๆ  ส่วนวัสดุที่ปรับราคาลดลง ได้แก่ สุขภัณฑ์ โดยปรับลดลงเล็กน้อย เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง +0.16% (ผลจากการปรับเพิ่มขึ้น ของกลุ่มวัสดุ ไม้ ซีเมนต์ คอนกรีต กระเบื้อง วัสดุอื่นๆ)

            3.  ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            4.  กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5.  เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +0.10% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว ทำให้ราคาค่าก่อสร้างโดยรวมเท่ากับราคาก่อสร้าง ของเดือน มิย.61 

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

คลิกดูภาพใหญ่

อ่าน 7,621 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved