รับสมัคร กก.มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 533/2561: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ด่วน คณะกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย กำลังจะหมดวาระ ขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเป็นกรรมการมูลนิธิ มาสร้างสรรค์วงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยกัน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) ขอเรียนว่า วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการมูลนิธิกำลังจะหมดลงในเร็ววันนี้ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเป็นกรรมการด่วน ขอเป็นผู้ปรารถนาดีต่อวงการประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้าและอสังหาริมทรัพย์ และเพียงสละเวลาประชุมเดือนละครั้ง มีเลี้ยงอาหารกลางวัน แต่ไม่มีเบี้ยประชุม

            ประธานคณะกรรมการมีแล้ว 3 ท่าน ปัจจุบันคือ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นประธาน ชุดก่อนหน้ามีศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นประธาน และชุดแรก มี ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นประธาน โดยมูลนิธิก่อตั้งตั้งแต่ปี 2544 มีกิจกรรมสำคัญคือการจัดเสวนาวิชาการรายเดือน มาถึง 196 ครั้งต่อเนื่องมาทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีวารสารราย 2 เดือน การจัดประกวดเรียงความชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

            มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และการสำรวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนศึกษา วิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนในรูปแบบการอบรมและการสัมมนา รวมถึงเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

            1. ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน เช่น การให้ทุนการศึกษา

            2. ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ด้านการประเมินค่าทรัพย์สินและการสำรวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนา

            3. สนับสนุนศึกษา วิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

            4. เผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา

            5. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องค์กรการกุศลและอื่นๆ จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์

            6. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไทย

            7. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ

            8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

            ท่านที่สนใจที่จะให้ความเมตตาสมัครเป็นกรรมการมูลนิธิ โปรดติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร. 02.295.3905 ต่อ 109 หรือ Email: nonglak@area.co.th ทั้งนี้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 1,861 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved