มูลนิธิอิสรชนมอบจักรยานและทุนการศึกษา
  AREA แถลง ฉบับที่ 568/2561: วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามประธานมูลนิธิอิสรชน (www.issarachon.org) ได้จัดพิธีมอบจักรยาน 56 คัน และทุนการศึกษา 56 ทุน รวมทั้งของชำร่วย เครื่องเล่นกีฬาและอื่นๆ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

            มูลนิธิอิสรชน มีวัตถุประสงค์ดังนี้:

            1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกับผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

            2. เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ของ เด็ก เยาวชน และชุมชน ผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

            3. เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

            4. เพื่อส่งเสริมครอบครัว สังคม ชุมชน ผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ให้มีสุขภาวะที่ดี

            5. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

            6. เพื่อส่งเสริมการดำรงอยู่ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

            7. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ งานวิจัย การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

            8. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ค้นคว้าและศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม

            9. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

 

            ท่านใดประสงค์จะช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ (คนเร่ร่อน) โปรดติดต่อ คุณอัจฉรา สรวารี เลขาธิการมูลนิธิ โทรศัพท์: 09.8410.6739 อีเมล์: jasminjaja5@gmail.com

 

 

 

 

 

อ่าน 1,887 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved