ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2567 (มีนาคม 2567)
  AREA แถลง ฉบับที่ 414/2567: วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

           มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยตั้งแต่ปี 2556 ได้ดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ และมีการปรับปรุงราคาเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

          

            ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด (มีนาคม 2567)

 

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 5.26%
ซิเมนต์ 11.52%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.69%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 29.15%
กระเบื้อง 7.41%
วัสดุฉาบผิว 3.24%
สุขภัณฑ์ 2.08%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.49%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 12.15%
รวม 100.00%

 

           สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567 (ไตรมาสที่ 4 ปี 2566-ไตรมาสที่ 1 ปี 2567) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +0.25% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ วัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ซีเมนต์เพิ่มขึ้น +0.30% ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิ่มขึ้น +0.09% กระเบื้องเพิ่มขึ้น +0.09% วัสดุฉาบผิว เพิ่มขึ้น +0.09% สุขภัณฑ์ เพิ่มขึ้น +1.56% อุปกรณ์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น +0.48% วัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพิ่มขึ้น +1.32% วัสดุที่ราคาปรับราคาลดลง ได้แก่ เหล็กลดลง -0.23% วัสดุที่มีราคาคงที่ ได้แก่ ไม้ โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

 

ดัชนีรวม 0.25%
ไม้ 0.00%
ซีเมนต์ 0.30%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 0.09%
เหล็ก -0.23%
กระเบื้อง 0.09%
วัสดุฉาบผิว 0.09%
สุขภัณฑ์ 1.56%
อุปกรณ์ไฟฟ้า 0.48%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  1.32%

 

           ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น +0.15% ในไตรมาสที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 

1. ค่าวัสดุ 60% 0.25% 60.15%
2. ค่าแรง 20% 0.00% 20.00%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0.00% 20.00%
  100.00%   100.15%
สรุป     0.15%

 

           โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2567 มีผลออกมาดังนี้:

 

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือนมีนาคม 2567       

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนธันวาคม 2566 (ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2566-มีนาคม 2567 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +0.25% โดยราคาวัสดุกลุ่มที่ราคาเพิ่มขึ้น คือ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว เหล็ก สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับลดลง คือ เหล็ก ส่วนกลุ่ม ราคาคงที่ คือ ไม้ เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง +0.25%

            3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +0.15% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง

 

รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้: https://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php

 

 

อ่าน 3,222 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved