อ่าน 1,558 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 3/2553: 12 มกราคม 2553
รัฐบาลควรชัดเจนเรื่องมาตรการลดหย่อนภาษีโดยด่วนล่วงหน้า

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบการพัฒนาที่ดิน ได้พยายามออกมากระตุ้นให้รัฐบาลต่ออายุมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ โดยกล่าวว่าหาก “อสังหาฯ หวั่นบ้านแพงขึ้น 8% หากรัฐไม่ต่ออายุมาตรการฯ” ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส  ขอให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว
          สาระสำคัญของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (http://www.aacp.co.th/th/pdf/BLP6043501029125001.pdf) ก็คือ ให้ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ จากเดิมที่กำหนดไว้อัตราร้อยละ 3 เป็นอัตราร้อยละ 0.1 สำหรับรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายใน 1 ปี นับจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
          นอกจากนี้ยังให้กระทรวงมหาดไทยลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดไปพร้อมกันด้วยกับการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นที่ดิน อาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย และเป็นอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์
          ในกรณีห้องชุด ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุดร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีสนับสนุนการซื้อขายห้องชุด คือ การโอนกรรมสิทธิ์และการจำนองห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และการโอนกรรมสิทธิ์และการจำนองห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
          ยิ่งกว่านั้นยังให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน โดยอาคารสำนักงานต้องเป็นอาคารหรืออาคารพร้อมที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร
          สำหรับมาตรการลดหย่อนภาษีข้างต้นที่ประกาศในปี 2551 นั้น ในปี 2552 ที่รัฐบาลได้ดำเนินการต่ออายุมาตรการ 0.01% อย่างเงียบเชียบ มาตรการดังกล่าวหมดอายุไปเมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงมีผลจริงถึงเพียงวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 ต่อมามีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งลงนามโดยนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552 และกรมที่ดินก็มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งเรื่องดังกล่าวในวันเดียวกัน ซึ่งเป็นวันก่อนหมดกำหนดมาตรการดังกล่าวเพียงวันเดียว อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม ซึ่งผ่านพ้นช่วงหมดอายุไปแล้ว
          การประกาศมาตรการเชื่องช้านี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการเร่งให้ลูกค้าโอนบ้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ถือว่าไม่ได้ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นคนซื้อบ้าน  บางรายอาจต้องรีบหาเงินไปโอนซื้อบ้านโดยการกู้นอกระบบหรืออื่นใด ทำให้เป็นผลเสียต่อตนเองในภายหลัง ดังนั้นหากรัฐบาลจะมีการต่อมาตรการนี้หรือมีมาตรการใด ๆ ในอนาคต สมควรที่จะแจ้งต่อประชาชนโดยเร็ว เพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ซื้อบ้าน รัฐบาลของประชาชนย่อมยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง
          ข้อสังเกตสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ มาตรการนี้เอื้อประโยชน์สำหรับผู้ซื้อบ้านจัดสรร อาคารชุดและอาคารสำนักงานเป็นสำคัญ จึงเท่ากับเน้นการซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นบ้านมือหนึ่งของผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเป็นสำคัญ ในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา เขาเน้นลดภาษีให้กับประชาชนที่ซื้อบ้านหลังแรก ไม่ใช่เอื้อประโยชน์ต่อการซื้อบ้านมือหนึ่ง ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นสำคัญ
          ดันนั้นหากรัฐบาลจะต่ออายุมาตรการภาษี ก็ควรพิจารณาให้ครอบคลุมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ที่ประชาชนที่มีบ้านอยู่แล้วอาจจำเป็นต้องขายเพื่อการลงทุน การใช้หนี้หรืออื่นใด ไม่พึงเอื้อประโยชน์เฉพาะการซื้อขายบ้านมือหนึ่ง รวมทั้งควรจะประกาศให้แน่ชัดและเป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวางโดยเร็วก่อนหมดอายุมาตรการ


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved