อ่าน 967 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 7/2553: 1 กุมภาพันธ์ 2553
ความยิ่งใหญ่ของ บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          การเจริญเติบโตอย่างโดดเด่นของของบริษัทพัฒนาที่ดินนั้นเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสำหรับนักพัฒนาที่ดินอื่น รวมทั้งนักลงทุนและประชาชนผู้สนใจซื้อบ้าน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่ผู้สำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2537 พบว่า บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท เป็นบริษัทมหาชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นบริษัทที่เพิ่งตั้งเมื่อปี 2536 ก่อนหน้าการจัดทำการสำรวจข้อมูลต่อเนื่องของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เพียงหนึ่งปีเท่านั้น
          การนำเสนอบทวิเคราะห์และจัดทำเป็น AREA แถลงฉบับที่ 7/2553 นี้  ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเยินยอบริษัทนี้เป็นการ หรือไม่ใช่เป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของบริษัทนี้ เพราะบริษัทดังกล่าวมีชื่อเสียงที่ดีอยู่แล้ว แต่ความสำเร็จของบริษัทแห่งนี้เป็นความจริงที่น่าศึกษา
          จากการสำรวจของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่า เฉพาะในปี 2552 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดตัวโครงการใหม่ถึง 40 โครงการ และมีจำนวนหน่วยขายถึง 9,471 หน่วย รวมมูลค่าถึง 17,412 ล้านบาท
          หากเทียบกับบริษัทอื่นจะพบว่าในรอบปี 2552 ดังกล่าว ไม่มีบริษัทใดเปิดตัวโครงการใหม่เกินกว่า 9 โครงการเลย มีเพียงไม่บริษัทที่เปิดตัวเกิน 4 โครงการ หรืออาจกล่าวได้ว่าแทบทั้งหมดเปิดตัวเพียง 1-2 โครงการเท่านั้น จำนวนบ้านที่เปิดใหม่ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ที่ 9,471 หน่วย เท่ากับ 16.4% ของทั้งตลาด แต่หากเทียบกับมูลค่าทั้งหมดที่ 182,994 ล้านบาท ก็เท่ากับ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีส่วนแบ่งในตลาดสูงถึง 9.5% ของมูลค่าที่เปิดใหม่ทั้งตลาด
          บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย หรืออาจกล่าวได้ว่า จากฐานข้อมูลการสำรวจทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งสำรวจอสังหาริมทรัพย์ในกรุงจาการ์ตา กรุงพนมเปญ กรุงมะนิลา และนครโฮชิมินห์ พบว่า บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นบริษัทพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน หากเทียบการเปิดตัวต่อปี
          1. ณ นครโฮชิมินห์ ในปีที่มีการเปิดตัวมากที่สุด คือปี 2550 มีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เพียง 89,000 ล้านบาท หรือเพียง 5 เท่าของมูลค่าโครงการของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ที่เปิดเฉพาะในปี 2552
          2. ณ กรุงพนมเปญ เปิดขายในปี 2552 ประมาณ 40,000 ล้านบาท หรือเพียง 2.3 เท่าของมูลค่าการพัฒนาของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ที่เปิดเฉพาะในปี 2552
          3. ณ กรุงมะนิลา ในปีที่เปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยสูงสุด คือ พ.ศ.2551 (ปี 2552 เปิดน้อยกว่า) มีมูลค่าทั้งหมด 58,146 ล้านบาท หรือเพียง 3.3 เท่าของมูลค่าการพัฒนาของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ที่เปิดเฉพาะในปี 2552
          4. ณ กรุงจาการ์ตา ซึ่งมีความคึกคักที่สุดรองจากกรุงเทพมหานคร ในปีที่เปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยสูงสุด คือ พ.ศ.2551 (ปี 2552 ก็เปิดน้อยกว่า)  มีมูลค่าทั้งหมด 123,354 ล้านบาท หรือเพียง 7 เท่าของมูลค่าการพัฒนาของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ที่เปิดเฉพาะในปี 2552
          ถ้าเทียบเฉพาะบริษัทมหาชนด้วยกันเอง จะพบว่า บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2552 ถึง 26% หรือหนึ่งในสี่ของหน่วยขายทั้งหมดของบริษัทมหาชน 24 แห่งจาก 42 แห่งที่เปิดตัวโครงการใหม่ในปีดังกล่าว แต่ในแง่ของมูลค่าโครงการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีมูลค่าโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2552 ทั้งหมดประมาณหนึ่งในหก หรือ 15.3%
          ถ้าเทียบกับบริษัทอันดับที่สองที่มีการเปิดตัวโครงการมากที่สุดโดยนับจากจำนวนหน่วย จะพบว่า บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ เปิดตัว 7,059 หน่วยหรือเท่ากับ 75% ของหน่วยขายของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท แต่หากเทียบตามมูลค่าแล้ว บมจ. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ มีมูลค่าของที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ในปี 2552 ประมาณ 14,093 หรือเท่ากับ 81% ของมูลค่าโครงการใหม่ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
          อาจกล่าวได้ว่า บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนได้นับหมื่นหน่วยโดยที่รัฐบาลไม่ต้องเสียงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีอากรของประชาชนแม้แต่น้อยเลย  ยิ่งกว่านั้นบริษัทแห่งนี้ยังมีผลกำไรที่ดีเยี่ยม โดยในปี 2551 มีรายได้ 13,033 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิถึง 2,373 ล้านบาท หรือ 18%  ส่วนในปี 2552 เฉพาะเมื่อนับถึงไตรมาสที่ 3 มีรายได้ถึง 11,287 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิถึง 1,978 ล้านบาท หรือ 18% เช่นกัน หากคาดการณ์เบื้องต้น ณ สิ้นปี 2552 น่าจะมีรายได้สูงถึง 15,000 ล้าน หรือมากกว่ามูลค่าการดำเนินงานในปี 2551 เสียอีก
          ความสำเร็จของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท นี้ คงเป็นเพราะปัจจัยหลายประการ แต่ประการที่สำคัญที่สุดก็คือ ความสามารถในการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย ทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง หรือแม้แต่กลุ่มผู้มีรายได้สูงได้ในทำเลสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่ชานเมืองจนถึงโครงการอาคารชุดสุดหรูใจกลางเมือง การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้เองจึงถือเป็นความสำเร็จที่อิงตลาดอย่างเด่นชัด ยิ่งกว่านั้นบริษัทแห่งนี้ยังมีเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ดี ซึ่งทำให้สามารถสร้างอาคารได้รวดเร็ว ประหยัดดอกเบี้ยและลดทอนความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงต่างๆ
          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จึงเห็นว่า บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท นี้ น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทเอง และของประเทศไทยในฐานะบริษัทพัฒนาที่ดินของคนไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved