อ่าน 1,367 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 9/2553: 15 กุมภาพันธ์ 2553
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ มกราคม 2553 เกิดเพิ่ม 12,687 ล้านบาท และยังจะมีอีก

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ได้ติดตามสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามอย่างต่อเนื่องพบว่า ในเดือนแรกของปี 2553 มีโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 โครงการ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 5 โครงการ ลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนี้มีจำนวนหน่วยขายรวมทั้งสิ้น 6,604 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 12,687 ล้านบาท
          จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมดจำนวน 6,604 หน่วย ประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุด คือ ทาวน์เฮ้าส์ มีจำนวนมากถึง 2,589 หน่วย (39.2%) รองลงมาคือ อาคารชุดมีจำนวน 2,522 หน่วย (38.2%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยวมีจำนวน 1,335 หน่วย (20.2%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด
          ลักษณะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ยังคงเป็นประเภทที่มีการพัฒนามากเป็นอันดับ 1 เหมือนเดือนที่ผ่านที่มา (ธันวาคม 2552) โดยเฉพาะที่ระดับราคา 0.500-1.000 ล้านบาท มีจำนวน 1,599 หน่วย (61.8%) รองลงมา คือ ระดับราคา 1.000-2.000 ล้านบาท จำนวน 495 หน่วย (19.1%) ของจำนวนทาวน์เฮ้าส์ที่เปิดขายทั้งหมด ซึ่งที่ตั้งของโครงการที่เปิดขายส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่รอบนอกและเขตติดต่อเมือง ซึ่งเป็นบริเวณแหล่งชุมชนหรือแหล่งงานที่สำคัญ ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ก็ยังมีการพัฒนาในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย
          ในแง่ของมูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนมกราคม 2553 นี้ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 12,687 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 4,437 ล้านบาท (เดือนธันวาคม 2552 มีมูลค่า 8,250 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 54% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาจะเน้นพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับราคาค่อนข้างต่ำจนถึงปานกลางเป็นสำคัญ คือที่ระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท มีจำนวน 2,788 หน่วย (42.2%) และที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวน 1,927 หน่วย (29.2%) ของจำนวนหน่วยที่เปิดขายทั้งหมด และถ้าหากพิจารณาหน่วยขายของทั้ง 2 กลุ่มนี้รวมกันมีจำนวนมากถึง 4,715 หน่วย (71.4%) ของจำนวนที่เปิดขายทั้งหมดในเดือน
          หากพิจารณาระดับราคาขายจะพบว่าในเดือนนี้ มีการเปิดขายที่ระดับราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท จำนวนรวม 4,715 หน่วย (71.4%) มีมูลค่าโครงการรวม 5,298 ล้านบาท (41.7%) ที่ระดับราคา 2-3 ล้านบาท จำนวน 263 หน่วย (4.0%) มีมูลค่าโครงการ 698 ล้านบาท (5.5%) ที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 1,529 หน่วย (23.2%) มีมูลค่าโครงการ 5,856 ล้านบาท (46.2%) ส่วนที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปมีเพียง 97 หน่วย (1.5%) มีมูลค่าโครงการ 834 ล้านบาท (6.6%) ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้
          และในด้านทำเลที่ตั้ง ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สยังได้พบว่าในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในจำนวน 2 โครงการ และตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง จำนวน 17 โครงการ เช่น บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรามอินทรา ถนนพระราม 2 ถนนเพชรเกษม ถนนลาดพร้าว ถนนวงแหวนด้านใต้ ถนนกาญจนาภิเษก และถนนสุขสวัสดิ์ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ตั้งอยู่พื้นที่รอบนอกอีก 5 โครงการ เช่นบริเวณถนนรังสิตนครนายก ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี และถนนลำลูกกา เป็นต้น
          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เชื่อว่าการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยในปี 2553 นี้ยังจะเติบโตแบบค่อนข้างชัดเจนเมื่อเทียบกับในปี 2552 ทั้งนี้เนื่องจากยังมีโครงการที่ “อั้น” ไว้รอการขายอยู่เป็นจำนวนมาก และโครงการเหล่านี้รอดูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่สุกงอมเพียงพอที่จะเปิดโครงการใหม่ในอนาคต


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved