อ่าน 529 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 56/2555: 14 พฤษภาคม 2555
การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ เมษายน 2555

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในเดือนเมษายน ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยมีการเปิดตัวจำนวนโครงการใหม่เท่ากับเดือนที่ผ่านมา แต่จำนวนหน่วยขายและมูลค่าลดลง ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 26 โครงการ ซึ่งลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ รวมอยู่ด้วย ในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยขายรวม 4,886 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 13,548 ล้านบาท
          ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ คือ อาคารชุดมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 3,250หน่วย (67%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 692 หน่วย (14%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 646 หน่วย (13%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเทียบจำนวนหน่วยขายกับเดือนที่ผ่านมา จะพบว่าจำนวนหน่วยขายของที่อยู่อาศัยหลัก คือบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด พบว่า อาคารชุด และทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนหน่วยขายเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่วนบ้านเดี่ยวเข้าสู่ตลาดลงลง โดยอาคารชุดมีจำนวนเพิ่มขึ้น 166 หน่วย (5%) ทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้น 372 หน่วย (116%) ส่วนบ้านเดี่ยวลดลง -1,504 หน่วย (-70%) ซึ่งทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่หากเป็นอาคารชุดจะตั้งอยู่ในบริเวณตามแนวรถไฟฟ้าที่เปิดใช้แล้ว เช่นอ่อนนุช-แบริ่ง รัชดาภิเษก และส่วนต่อขยายที่จะเปิดใช้ในอนาคต ส่วนทาวน์เฮ้าส์จะเปิดขายในบริเวณพื้นที่กรุงเทพชั้นกลาง เช่นเกษตร-นวมินทร์ บางนา-ตราด เป็นต้น
          มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนเมษายน 2555 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,548 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน -2,498 ล้านบาท (เดือนมีนาคม 2555 มีมูลค่า 16,046 ล้านบาท) หรือลดลงประมาณ -16% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับค่อนข้างถูกถึงปานกลางเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มอาคารชุดจะเน้นที่ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 24% และ 1-2 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 21%(ทั้ง 2 ระดับราคานี้รวมกันมีจำนวนประมาณ 45%) ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้
          ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 4 บริษัท คือ ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved