อ่าน 618 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 66/2555: 13 มิถุนายน 2555
การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ พฤษภาคม 2555

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในเดือนพฤษภาคม ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเปิดตัวจำนวนโครงการลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 7 โครงการ แต่มีจำนวนหน่วยขายและมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้น ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 19 โครงการ ซึ่งลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด ในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยขายรวม 5,604 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 17,992 ล้านบาท
          ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ คือ อาคารชุดมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 4,284หน่วย (76%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 832 หน่วย (15%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 488 หน่วย (9%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเทียบจำนวนหน่วยขายกับเดือนที่ผ่านมา จะพบว่าจำนวนหน่วยขายของที่อยู่อาศัยหลัก ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด พบว่า อาคารชุด และทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนหน่วยขายเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นเช่นเดือนที่ผ่านมา ส่วนบ้านเดี่ยวเข้าสู่ตลาดลดลง โดยอาคารชุดมีจำนวนเพิ่มขึ้น 1,034 หน่วย (32%) ทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้น 140 หน่วย (20%) ส่วนบ้านเดี่ยวลดลง -158 หน่วย (-24%) ซึ่งทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่หากเป็นอาคารชุดจะตั้งอยู่ในบริเวณตามแนวรถไฟฟ้าที่เปิดใช้แล้ว โดยเฉพาะบริเวณรถไฟฟ้าสายสีเขียวธนบุรี วงเวียนใหญ่ เชื่อมต่อกับราชพฤกษ์ ส่วนทาวน์เฮ้าส์จะเปิดขายในบริเวณพื้นที่กรุงเทพชั้นกลางที่สามารถเดินทางเข้าสู่เขตเมืองชั้นในได้สะดวก เช่น ถนนเพชรเกษม เทอดไท เป็นต้น
          มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2555 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 17,992 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 4,444 ล้านบาท (เดือนเมษายน 2555 มีมูลค่า 13,548 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 33% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะแตกต่างจากเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยจะเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูงเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มอาคารชุดจะเน้นที่ราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 31% และ 3-5 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 29%(ทั้ง 2 ระดับราคานี้รวมกันมีจำนวนประมาณ 60%) ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้
          ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 5 บริษัท คือ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved