อ่าน 726 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 75/2555: 3 กรกฎาคม 2555
การประชุมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอาเซียน

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน (the ASEAN Valuers Association หรือ AVA) ให้ไปนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมใหญ่ของสมาคม ณ ประเทศบรูไน ในระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม ศกนี้
          ในการประชุมครั้งนี้ ดร.โสภณ ได้รับเชิญให้นำเสนอบทความทางวิชาการถึง 2 ชิ้น คือ Real Estate Brand and Branding Across the ASEAN Region after 2015 ซึ่งวิเคราะห์ถึงการสร้างยี่ห้อสินค้าและการประเมินค่ายี่ห้อสินค้าอสังหาริมทรัพย์หลังจากการเปิดตลาดอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และบทความเรื่อง Practical Valuation Methods for Biological Assets In Thailand หรือวิธีการประเมินค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับพืชพรรณ โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจ กรณียางพารา
          ดร.โสภณ เคยเป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน และได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมทุกครั้งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยถือเป็นวิทยากรหลัก และจากการเข้าร่วมนี้ จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกหลายแห่งเชิญไปเป็นวิทยากร เช่น ประเทศบรูไน มาเลเซีย รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับกระทรวงการคลังแห่งประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซียในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนด้านการประเมินค่าทรัพย์สินโดยร่วมมือกับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศกัมพูชา รวมทั้งได้รับการว่าจ้างจากองค์การสหประชาชาติและธนาคารโลกให้ไปบรรยายและทำวิจัยในเวียดนามและอินโดนีเซียอีกด้วย

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved