อ่าน 531 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 127/2555: 17 ตุลาคม 2555
โล่นายกรัฐมนตรี “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นภาคเอกชน”

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ความเมตตาอย่างยิ่งต่อศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้อนุญาตให้สลักนามของนายกรัฐมนตรีบนโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นภาคเอกชน พ.ศ.2555 โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จะทำพิธีมอบโล่ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 19 โครงการในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 09:00–11:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ถ.สุรศักดิ์

          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้จัดมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นภาคเอกชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
          1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเพื่อผู้บริโภคและสังคมโดยรวม
          2. ส่งเสริมให้สังคมมีข้อมูลโครงการที่น่าเชื่อถือเพื่อการบริโภค
          3. พัฒนาวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น
          4. ให้กำลังใจแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ

          สำหรับการคัดเลือกโครงการ ได้คัดเลือกบนพื้นฐานของโครงการที่ “คุ้มค่ากับการซื้อ” สำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์โดยพิจารณาจาก ราคาที่เหมาะสม (ราคาต่อตารางเมตร) ทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ และของแถม โดยแยกเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และห้องชุด และแยกตามระดับราคา และตามระดับของผู้ประกอบการ

          ในเบื้องต้น ได้คัดเลือกจากการสำรวจโครงการ 1,300 โครงการ และคัดไว้จำนวนหนึ่งประมาณ 40-50 โครงการให้คณะกรรมการที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เรียนเชิญไว้ เข้าทำการสังเกตการและสำรวจโครงการเพื่อการคัดเลือกขั้นสุดท้าย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการตัดสินประกอบด้วย
          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวิน พิชญโยธิน
          2. รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์
          3. คุณประสงค์ ธาราไชย
          4. คุณแคล้ว ทองสม
          5. คุณอัสนี ทรัพยวณิช    
          6. คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
          7. ดร.โสภณ พรโชคชัย
          8. อ.อติณัช ชาญบรรยง

          การจัดงานรับรางวัล ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จะจัดปาฐกถาพิเศษ “น้ำท่วม อสังหาริมทรัพย์ล้นตลาดและแนวทางการแก้ไข: บทเรียนจากสากล” ในวันดังกล่าวด้วย

          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จึงขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อ คุณธัญยมัย แซ่ลิ้ม โทรศัพท์ 02.295.2294 ต่อ 107-108 โปรดแจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เพื่อการจัดเตรียมงานและสถานที่

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved