อ่าน 1,082 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 136/2555: 7 พฤศจิกายน 2555
การจัดทำบัญชีค่าก่อสร้างอาคาร

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นโดยรวมประมาณ 4.91% นับจากเดือนมิถุนายน 2554 - มิถุนายน 2555 ขณะนี้กำลังจัดทำบัญชีราคาค่าก่อสร้างอาคารใหม่ ท่านผู้สนใจสามารถให้ความเห็นได้
          วันนี้มีการประชุมคณะทำงานค่าก่อสร้างอาคาร ของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
          ในทุกปีที่ผ่านมา มีการจัดทำบัญชีราคาค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.อัศวิน พิชญโยธินเป็นประธานคณะทำงาน และ ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นเลขานุการคณะทำงาน การจัดทำบัญชีราคาค่าก่อสร้างอาคารนี้ รวม 31 ประเภทอาคาร ริเริ่มขึ้นโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย เมื่อครั้งที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2543 และดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปีโดยตลอด
          รายละเอียดค่าก่อสร้างอาคารที่ผ่านมา สามารถดูได้ที่ www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php ท่านสามารถเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีราคานี้ได้ที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย โทร. 02.295.3171 หรือ Email sopon@area.co.th ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน ศกนี้

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved