อ่าน 699 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 7/2552: 12 มีนาคม 2552
รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ กุมภาพันธ์ 2552

ผู้แถลง: น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการผู้อำนวยการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ AREA (บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส)

            เดือนกุมภาพันธ์ 2552 มีจำนวนโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ ซึ่งในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 5 โครงการ โดยลักษณะการพัฒนาโครงการเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยจำนวน 18 โครงการ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีกจำนวน 1 โครงการ

            โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ทั้ง 19 โครงการที่กล่าวข้างต้น มีจำนวนหน่วยรวมกันทั้งสิ้น 2,256 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 7,440  ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ในเดือนนี้การพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวกลับมาเป็นประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุด โดยมีจำนวนหน่วยที่เปิดใหม่มากถึง 822 หน่วย หรือประมาณ 36% ของจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ส่วนการพัฒนาลำดับรองลงมาคือ ประเภทอาคารชุดมีการพัฒนาอยู่จำนวน 714 หน่วย หรือประมาณ 32% ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมด ส่วนอันดับ 3 ที่มีการพัฒนาคือประเภททาวน์เฮ้าส์ มีหน่วยขายอยู่จำนวน 566 หน่วย หรือประมาณ 25% ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ซึ่งลักษณะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเดือนที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมา คือการพัฒนาบ้านเดี่ยวมีจำนวนมากขึ้น

            ในเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางเป็นสำคัญ โดยเฉพาะที่ระดับราคาไม่เกิน 3.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวมากถึง 1,426 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 63 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด และที่ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท มีจำนวนหน่วย 467 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 21 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด ซึ่งในเดือนนี้การพัฒนาระดับราคาสูงเกิน 5.000 ล้านบาทขึ้นไปมีอยู่จำนวนเพียง 363 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 16 ของจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้ ซึ่งแสดงว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่จะเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับราคาที่ไม่สูงมากนัก

            อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงมูลค่าโครงการโดยรวมจะต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมามากถึง 57% และมีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำกว่าด้วย เนื่องจากการพัฒนาในเดือนนี้มีจำนวนโครงการมากขึ้น แต่มีจำนวนหน่วยขายลดลงถึง 2,672 หน่วย หรือมีจำนวนหน่วยขายลดลงมากถึง 54% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้มีราคาขายเฉลี่ยที่ประมาณ (3.298 ล้านบาทต่อหน่วย) ซึ่งเดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 3.501 ล้านบาทต่อหน่วย หากไม่รวมโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ราคาขายเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.167 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่ระดับราคาปานกลางเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนหน่วยขายมากถึง 63% ของหน่วยขายทั้งหมด

            ในเดือนนี้พบว่าระดับราคาที่มีจำนวนหน่วยขายมากที่สุดจะอยู่ที่ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยขายมากถึง 813 หน่วย หรือประมาณ 36% ของหน่วยขายทั้งหมด รองลงมาคือที่ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยขาย 613 หน่วย หรือประมาณ 27% ของหน่วยขายทั้งหมด ส่วนที่ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยขาย 467 หน่วย หรือประมาณ 21% ของหน่วยขายทั้งหมด ส่วนที่ระดับราคาต่ำกว่า 1.000 ล้านบาท ไม่มีการเปิดขายเลยในเดือนนี้ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 16% จะเป็นหน่วยขายที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยรวมแล้วราคาขายเฉลี่ยของหน่วยขายที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงที่ 7.296 ล้านบาท ซึ่งราคาขายเฉลี่ยจะต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาประมาณ 24% (เดือนก่อนราคาเฉลี่ยที่ 9.647 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่ของการพัฒนาระดับราคานี้จะอยู่ที่ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาทเป็นสำคัญ

            เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญ คือ บริษัท บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ, บริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ และบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ และ ยังมีบริษัทที่อยู่ในเครือของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เช่น บริษัท คาซ่าวิลล์ จำกัด จำนวน 2 โครงการ นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง

            ในด้านทำเลที่ตั้ง จะพบว่าในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในจำนวนเพียง 3 โครงการเท่านั้น และมีจำนวน 13 โครงการ ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของของเมือง (intermediate area) เช่น บริเวณถนนนวลจันทร์, ถนนรามอินทรา, ถนนหทัยราษฎร์, ถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนลาดพร้าว และถนนพระราม 2 เป็นต้น และยังมีโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนอกอีกจำนวน 2 โครงการ เช่น ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนคลองถนน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพปริมณฑลคือที่บริเวณซอยหัวหิน 101 (เขาเต่า) อีกจำนวน 1 โครงการ

ผู้แถลง: น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ AREA ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่เป็นกลาง ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น ไม่เป็นนายหน้าหรือไม่พัฒนาที่ดินใด ๆ เพื่อความเป็นกลางทางวิชาการโดยเคร่งครัด (pattama@area.co.th)

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved