อ่าน 847 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 150/2555: 25 ธันวาคม 2555
การศึกษาและการสำรวจอสังหาริมทรัพย์กาฐมาณฑุ

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในช่วงวันที่ 18-23 ธันวาคม 2555 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งเป็นวิสาหกิจด้านการศึกษาของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ร่วมกับ Brihat Investment Ltd. จัดอบรมหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ซึ่งแต่ละปีได้ร่วมกันจัดขึ้น 2 ครั้ง ที่ผ่านมาได้จัดการอบรมมาแล้ว 7 ครั้ง โดยครั้งต่อไปเป็นครั้งที่ 8 มีผู้ผ่านการอบรมนับร้อยคน

          และนับแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ทำการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงกาฐมาณฑุ โดยถือเป็นการสำรวจที่ครอบคลุมมากที่สุด และการสำรวจครั้งต่อไปจะมีในช่วงเดือนมีนาคม 2556 โดยร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดการสัมมนาใหญ่ นักพัฒนาที่ดินชาวไทยก็สามารถเข้าร่วมงานได้ โดยเฉพาะคาดว่าในเร็ว ๆ นี้รัฐบาลเนปาลจะเปิดโอกาสให้ต่างชาติซื้อห้องชุดในเนปาล ซึ่งจะทำให้ตลาดเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved