อ่าน 793 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 78/2556: 25 มิถุนายน 2556
เหลือเชื่อผังเมืองในไทย 190 ผัง หมดอายุไปแล้ว 95 ผัง

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ผังเมืองที่ออกมาทั่วประเทศ 190 ผัง หมดอายุไปถึง 95 ผัง เท่ากับขาดการวางแผนการใช้ที่ดิน ทำให้เมืองขาดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
          จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่า ในขณะนี้ผังเมืองไทยหมดอายุไปแล้วครึ่งหนึ่ง 95 ผัง เหลือที่ยังใช้อยู่ 95ผัง เท่ากับประเทศไทยขาดการวางผังเมือง จะสร้างความปั่นป่วนในการใช้ที่ดินในอนาคต ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กล่าวว่า พื้นที่ที่ครอบคลุมอยู่ในผังเมือง เป็นพื้นที่เพียงน้อยนิดในประเทศไทย และครอบคลุมเพียงส่วนน้อยของเขตเมืองทั่วประเทศ แต่ก็ยังหมดอายุไปเป็นจำนวนมาก ถ้าในอนาคตกรมโยธาธิการและผังเมืองปล่อยให้ผังเมืองหมดอายุไปจนเกือบหมด อาจเกิดคำถามว่าบทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองจะทำอะไรต่อไปในอนาคต
            ผังเมืองที่ (จะ) หมดอายุไป เรียงตามปี มีดังนี้
            ผังเมืองที่หมดอายุ 10 ปี (2546) จำนวน 1 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุ 9 ปี (2547) จำนวน 4 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุ 8 ปี (2548) จำนวน 2 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุ  7 ปี (2549) จำนวน 5 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุ 6 ปี (2550) จำนวน 14 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุ 5 ปี (2551) จำนวน 11 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุ 4 ปี (2552) จำนวน 19 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุ 3 ปี (2553) จำนวน 10 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุ 2 ปี (2554) จำนวน 10 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุปี 1 ปี (2555) จำนวน 11 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุปี 2556 จำนวน 10 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุปี 2557 จำนวน 16 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุปี 2558 จำนวน 8 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุปี 2559 จำนวน 20 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุปี 2560 จำนวน 42 ผัง
            ผังเมืองที่หมดอายุปี 2561 จำนวน 7 ผัง
          ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ก็พยายามที่จะให้ท้องถิ่นจัดทำผังเมืองรวม แต่ท้องถิ่นก็ไม่มีประสบการณ์และงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการได้  ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาฯ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการวางผังเมืองจึงควรดำเนินการเอง โดยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช่การรับฟังเสียงประชาชนแต่เพียงในรูปแบบ โดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่อง และให้มีความโปร่งใสในการวางผังทุกขั้นตอน
          ในการวางผังเมือง ต้องประสานกับกับกิจการไฟฟ้า ประปา ทางหลวง รถไฟฟ้า ช่วยกันร่างผังเมืองนี้เป็นแผนแม่บทของหน่วยงานของตน ส่วนในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทจะห้ามก่อสร้างถนนหรือขยายไฟฟ้า ประปาไปบริเวณดังกล่าว ประสานกับการเคหะแห่งชาติและหน่วยงานอื่นโดยควรใช้วิธีจัดรูปหรือเวนคืนที่ดินชานเมือง สร้างเมืองใหม่แบบปิดล้อมแต่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าสู่ใจกลางเมืองโดยตรง แล้วจัดสรรที่ดินที่มีสาธารณูปโภคครบ (serviced land) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ศูนย์ธุรกิจ เป็นต้น ประสานกับกรมธนารักษ์เพื่อนำที่ดินใจกลางเมืองมาพัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจมีการรวมศูนย์ สาธารณูปโภคไม่ต้องขยายตัวอย่างไร้ขอบเขต เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจด้วยกันเองในพื้นที่ และยังประสานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดสร้างนิคมให้โรงงานได้ใช้ในราคาถูกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม และเพื่อห้ามการก่อสร้างโรงงานตามท้องนาหรือย่านชานเมืองเช่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
          การว่าจ้างผู้จัดทำผังเมือง ควรทำให้เกิดความโปร่งใส ขั้นตอนการวางผังเมืองก็ควรโปร่งใส มีการประชุมชาวบ้านที่ชาวบ้านทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจริง มีการตอบสนองต่อข้อซักถามของชาวบ้านอย่างแท้จริง มีกระบวนการรายงานผลและการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน ไม่ใช่การวางผังเมืองโดยใช้ความเชื่อแบบเดิม ๆ (Conventional Believes) หรือการลอกเลียนจากประเทศตะวันตก ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved