อ่าน 1,102 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 121/2556: 9 กันยายน 2556
การดูงานอสังหาริมทรัพย์ยุโรป

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในระหว่างวันศุกร์ที่ 6 - วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้เป็นหัวหน้าคณะดูงานอสังหาริมทรัพย์ยุโรป 3 ประเทศ ประกอบด้วย เชค ออสเตรีย และฮังการี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมดูงานประมาณ 30 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธาน ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย บมจ.ศุภาลัย คุณอธิป พีชานนท์ อดีตนายกสมาคมอาคารชุดไทย ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
          การดูงานครั้งนี้ ได้ดูเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองใหม่ โดยมีศาตราจารย์จากฮังการีเป็นผู้พาชม การพัฒนาใจกลางเมืองขึ้นใหม่ การพัฒนาบ้านจัดสรรแนวสวยงามตามศิลปยุโรป อาคารชุดอายุร้อยปี การขายบ้านและห้องชุด และอื่น ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากประเทศในยุโรป มาปรับใช้ในกรณีประเทศไทย รายได้ที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้ ดร.โสภณ ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะได้นำไปสมทบทุนเพื่อการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิต่อไปผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved