อ่าน 832 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 136/2556: 7 ตุลาคม 2556
ที่ปรึกษาจังหวัดในเวียดนาม

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในระหว่างวันจันทร์ที่ 7 - พุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ดร.โสภณ พรโชคชัยประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้เดินทางไปเป็นที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาเมืองใหม่ของจังหวัดแห่งหนึ่งในเวียดนามตอนใต้ แต่ไม่อาจเปิดเผยชื่อจังหวัดได้เนื่องจากเป็นความลับทางธุรกิจ โดย ดร.โสภณ ได้รับเชิญในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์เวียดนาม อาเซียนและในระดับนานาชาติ โดย ดร.โสภณ เคยทำงานเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังเวียดนามในโครงการวางแผนการพัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน การทำงานให้กับองค์การสหประชาชาติประจำเวียดนามในการวิเคราะห์ภาวะการตกต่ำของตลาดอสังหาริมทรัพย์เวียดนามและทางออก ตลอดจนการไปสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์เวียดนามมาตั้งแต่ พ.ศ.2550 และยังไปบรรยายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในเวียดนามเป็นระยะ ๆ ในอนาคต การพัฒนาเมืองใหม่นี้จะได้นำมาเสนอต่อนักลงทุนในประเทศไทยและอาเซียนเพื่อเชิญชวนนักลงทุนให้ไปร่วมพัฒนาเมืองดังกล่าว เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามต่อไป


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved