อ่าน 863 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 142/2556: 14 ตุลาคม 2556
ห้องชุดใจกลางเมืองยังไม่ล้นตลาด

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ห้องชุดใจกลางกรุงเทพมหานครตามแนวรถไฟฟ้า ยังไม่ล้นตลาดตามข่าวลือ (ลือมาหลายทีแล้ว)
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งได้สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่พ.ศ.2537 อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ได้สำรวจเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2556 พบว่าอาคารชุดใจกลางเมืองตามแนวรถไฟฟ้ายังไม่ล้นตลาดอย่างแน่นอน ตามที่มีข่าวล่ำลือออกมาเป็นระยะ ๆ ตลอด 2-3ปีที่ผ่านมา โดยมีเหตุผลสำคัญดังนี้
          1. อุปทานที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70% เป็นอาคารชุดและส่วนใหญ่อยู่ในเขตใจกลางเมือง การที่ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินสามารถนำเสนอสินค้าห้องชุดออกมาได้มากมายเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ในเบื้องต้น เพราะแต่ละโครงการคงต้องศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในเบื้องต้นก่อนแล้ว
          2. อัตราการขายห้องชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เป็นไปไปด้วยดี โดยสินค้าที่มีผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็คือห้องชุดในเขตใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครเอง แสดงว่าอุปสงค์ยังเน้นอยู่ในเขตใจกลางเมืองจริง ไม่ใช่มีเพียงอุปทานจากผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเท่านั้น
          3. จากการสำรวจห้องชุดในเขตใจกลางกรุงเทพมหานครบริเวณแนวรถไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเวลาเกือบ 1 ปี ถึงเกือบ 3 ปี จำนวน 214 โครงการ รวม 83,984 หน่วย พบว่า 70% มีผู้เข้าอยู่อาศัยแล้ว กรณีนี้แสดงว่ามีอุปสงค์ของอาคารชุดจริง ทั้งนี้ต่างจากเมื่อปี พ.ศ. 2540-2542 (ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติอสังหาริมทรัพย์สำคัญของไทย) ซึ่งพบว่ามีผู้เข้าอยู่อาศัยในห้องชุดจำนวนไม่มากเช่นทุกวันนี้
          4. ในจำนวนผู้เข้าอยู่อาศัยตามข้อ 3 ปรากฏว่าเป็นผู้ซื้ออยู่อาศัยเองถึง 74% ที่เหลืออีกเพียง 26% เป็นผู้เช่าอยู่ ข้อนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าอุปทานที่อยู่อาศัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้ออยู่อาศัยจริง (end user)
          5. ยิ่งกว่านั้นราคาห้องชุดยังเพิ่มขึ้น 6.3% ในช่วงปี 2555-2556 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเพิ่มของปี 2554-2555 แสดงว่ายังมีความต้องการซื้อขายเปลี่ยนมือโดยผู้ขายยังขายได้ราคาพอสมควร
          6. ในกรณีการให้เช่า ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังพบว่าเจ้าของห้องชุดยังปล่อยเช่าได้โดยมีอัตราผลตอบแทน 6.5% ต่อปี ทั้งนี้พิจารณาโดยนำค่าเช่าตลาดจำนวน 10 เดือน หารด้วยราคาขาย ข้อนี้จึงเป็นการยืนยันเพิ่มเติมว่าห้องชุดใจกลางเมืองตามแนวรถไฟฟ้ายังเป็นที่ต้องการของตลาด
          การที่ห้องชุดประเภทนี้ยังเป็นที่ต้องการก็เพราะเส้นทางรถไฟฟ้าต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีจำกัดมาก จึงทำให้มีทำเลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยน้อย ประกอบกับการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก จึงทำให้ห้องชุดเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง

          สำหรับท่านที่สนใจในรายละเอียดสามารถดูได้เพิ่มเติมจากรายงาน โดยติดต่อศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส โทร.0.2295.3905 อีเมล์: area@area.co.th หรือ ดูรายละเอียดได้ที่: http://www.area.co.th/thai/purchase_t/order.php?order=purchase_order16.php


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved