อ่าน 766 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 149/2556: 22 ตุลาคม 2556
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ กันยายน 2556

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในเดือนกันยายน 2556 แม้จำนวนโครงการจะลดลงครึ่งหนึ่ง แต่จำนวนหน่วยลดลงเพียงเล็กน้อยเพียง -9% และมูลค่าโครงการลดลง -16% เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการเปิดตัวของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่พัฒนาอาคารชุดทีละหลายอาคาร ซึ่งลักษณะการพัฒนาในเดือนกันยายนนี้เป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยจำนวน 21 โครงการ และโฮมออฟฟิศ 1 โครงการ
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยถึงผลการสำรวจอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่เดือนกันยายนมีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 22 โครงการ จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 10,459 หน่วย ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 1,027 หน่วย (เดือนสิงหาคม 2556 มีจำนวน 11,486 หน่วย) โดยประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดใหม่มากที่สุด ยังคงเป็นอาคารชุดเช่นเดือนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 9,765 หน่วย (88.5%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 722 หน่วย (6.9%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 319 หน่วย (3.1%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนกันยายน
          มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนกันยายน 2556 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 34,017 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน -6,035 ล้านบาท (เดือนสิงหาคม 2556 มีมูลค่า 40,372 ล้านบาท) โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่จะมีราคาปานกลางค่อนข้างสูง โดยมีระดับราคา 1-3 ล้านบาทมีประมาณ 54% รองลงมา คือที่ราคา 3-5 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 38% ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้
          สาเหตุที่จำนวนโครงการเปิดน้อยลง ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากในเดือนนี้เป็นฤดูฝน และหน้าน้ำหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมแทบจะไม่มีการเปิดตัวโครงการเลย ซึ่งโครงการที่เปิดขายส่วนใหญ่จะมีทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองและเขตติดต่อเมืองเป็นสำคัญ กรณีอาคารชุดจะเกาะตามแนวรถไฟฟ้า สำหรับบ้านเดี่ยวจะตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ติดต่อกับเขตเมือง เช่น ถนนรามอินทรา ถนนบางนา ถนนงามวงศ์วานและถนนพระราม 2 เป็นต้น ส่วนทาวน์เฮ้าส์จะกระจายอยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อเมือง และแหล่งชุมชนหนาแน่น เช่น ถนนรามคำแหง ถนนสุขุมวิท 62 และถนนบางนา-ตราด เป็นต้น
          เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 7 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท AP Thailand จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 5 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved