อ่าน 1,074 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 159/2556: 11 พฤศจิกายน 2556
เขื่อนแม่วงก์: บางคนเห็นแก่สัตว์มากกว่าคน

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
www.facebook.com/dr.sopon4

          จากการถกเถียงกับกลุ่มค้านเขื่อนแม่วงก์ ปรากฏว่ามีคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเห็นใจสัตว์มากกว่าคน ซึ่งถือเป็นทัศนะที่แปลกแยกและอันตรายอย่างยิ่งทั้งที่การสร้างเขื่อนนี้เป็นผลดีต่อทั้งสัตว์ ป่าและคน
          ผู้ที่ค้านเขื่อนแม่วงก์มักใช้ความรักและความเมตตาต่อสัตว์มาให้สังคมไขว้เขว เช่น “เขื่อนแม่วงก์ : มหันตภัยคุกคามความอยู่รอดของเสือโคร่ง” {1}  แต่ความจริงแล้ว ไม่เคยมีเสือในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ชาวบ้านแถวนั้นไม่เคยพบเสือ ต่างจากในบริเวณอื่น ที่ผ่านมาก็พบเพียงรอยเท้าเสือในป่าลึกห่างไกลจากที่ก่อสร้างเขื่อน {2} ผืนป่าตะวันตกที่เสืออยู่นั้น มีพื้นที่ถึง 1,000 เท่าของพื้นที่สร้างเขื่อน และในบริเวณที่สร้างเขื่อนนี้แต่เดิมก็เป็นป่าเสื่อมโทรมที่เพิ่งฟื้นฟูสภาพขึ้นมาจากการเตะถ่วงสร้างเขื่อนมาเป็นเวลานาน {3}
          ความรักและความเมตตาต่อสัตว์เป็นสิ่งที่ดี ศีลข้อแรกของพระพุทธเจ้ายังกล่าวถึงการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่ไม่ถึงขนาดที่จะต้องกินเจหรือมังสะวิรัติ “พระพุทธเจ้ามิได้ทรงห้ามภิกษุฉันเนื้อสัตว์เลย แม้พระองค์เองก็เสวยเนื้อสัตว์ที่มีผู้ปรุงถวาย แต่จะไม่เสวยและฉันเนื้อที่ไม่บริสุทธิ์โดยส่วน 3 คือที่ได้เห็น ได้ยิน และที่รังเกียจกับเนื้อต้องห้าม 10 อย่าง มีเนื้อมนุษย์ เป็นต้น . . . พระเทวทัตขอมิให้ภิกษุฉันปลาและเนื้อจนตลอดชีวิต แต่พระพุทธองค์มิได้ทรงอนุญาต . . . ปลาและเนื้อไม่ใช่กลิ่นดิบ แต่กิเลสทั้งปวงที่เป็นบาปเป็นอกุศลต่างหาก ชื่อว่าเป็นกลิ่นดิบ” {5} การถืออะไรที่เคร่งเกินไปเช่นการอ้างการรักสัตว์ จึงเป็นความผิดเพี้ยนอย่างหนึ่ง
          การทำดีต่อคนและสัตว์นั้น พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับคนมากกว่า เช่น ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 14  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 6 มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ 12. ทักขิณาวิภังคสูตร (142) มีความว่า (711) . . . ให้ทานในสัตว์เดียรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณาได้ร้อยเท่า ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล พึงหวังผลทักษิณาได้พันเท่า ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีล พึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า . . . .” {5} โดยสรุปแล้วให้ทานกับคนทุศีลยังดีกว่าให้กับสัตว์เป็นสิบเท่านั่นเอง
          แต่พวกค้านเขื่อนแม่วงก์กลับให้ความสำคัญกับสัตว์เหลือเกิน เช่น พวกเขากลับเห็นแก่เสือไม่กี่ตัวในผืนป่าตะวันตก ซึ่งแต่ละตัวมีอายุขัยเพียง 15 ปีในป่า {6} แต่เราไม่ตระหนักถึงความทุกข์ยากของประชาชน 127 หมู่บ้านราว 50,000 คนที่แต่ละคนมีอายุขัยราว 75 ปี และถูกน้ำท่วม-ฝนแล้งซ้ำซากทุกปี จนต้องขายข้าวหนีน้ำในราคาเพียงเกวียนละ 3,000-4,000 บาทจากราคาประกัน 13,000 บาท {7} จากที่ได้แลกเปลี่ยนความเห็นด้วย บางคนยังโทษว่า เป็นความผิดของประชาชนที่มาบุกรุกป่าถากถางป่าเอง
          คนที่เห็นแก่สัตว์มากกว่าคน อาจเป็นนักวิชาการผู้ฝักใฝ่ศึกษาด้านสัตว์และพืชจนมีฉันทาคติเกินไป แต่กลับมีอคติกับคน แต่บางคนก็เป็นเพราะตนเองไม่ได้เดือดร้อนจากน้ำท่วม-ฝนแล้ง ไม่เห็นความทุกข์ยากของคน เห็นแก่การทำบุญเพื่อให้ตัวเองได้ไปสวรรค์ จึงเกิดความสงสารสัตว์และป่าแบบดรามา และขาดความรู้จริงว่า การสร้างเขื่อนที่ต้องสละที่ดินส่วนน้อยขนาดเพียง 2 เท่าของสาทร เขตเล็กๆ ของกรุงเทพมหานครนั้น จะเป็นผลดีต่อทั้งสัตว์ ป่าและคน
          ทุกวันนี้สัตว์ป่าต้องลำบากจากการขาดน้ำ เนื่องจากลำน้ำวงก์แทบแห้งขอดในหน้าแล้ง ถ้ามีเขื่อนก็จะทำให้มีอาหารและน้ำพอเพียง และทำให้ป่าไม้โดยรอบเขียวขจีหนาแน่นขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่าในหน้าแล้งที่เกิดขึ้นนับร้อยครั้ง ส่วนโภคผลต่อคนก็คือ การประมง การท่องเที่ยว การชลประทาน การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-ฝนแล้ง {8} หากมองให้ไกล จึงจะเห็นได้ว่า ยิ่งเอาป่าเสื่อมโทรมเดิมนี้มาทำเขื่อน ยิ่งดีต่อทุกฝ่าย

อ้างอิง:
{1}    โปรดดู thaipost.net/tabloid/180813/77953
{2}    โปรดดู ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมเพื่อต้านเขื่อนแม่วงก์  www.area.co.th/thai/area_announce/area_anpg.php?strquey=area_announcement589.htm
{3}    โปรดดู ย้ำอีกครั้ง อย่าอ้างเสือมาลวงค้านเขื่อนแม่วงก์ www.area.co.th/thai/area_announce/area_anpg.php?strquey=area_announcement581.htm
{4}    โปรดดู พระพุทธเจ้าห้ามสาวกกินเนื้อสัตว์หรือไม่ www.84000.org/tipitaka/book/nana.php?q=22
{5}    โปรดดู www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=14&A=9161&Z=9310
{6}    โปรดดู www.liveanimalslist.com/mammals/average-life-span-of-a-tiger.php
{7}    โปรดดู www.area.co.th/thai/area_announce/area_anpg.php?strquey=area_announcement595.htm
{8}    ชั่งน้ำหน้กข้อดีข้อเสียของการสร้างเขื่อนแม่วงก์จากรายงาน EIA: www.area.co.th/thai/area_announce/area_anpg.php?strquey=area_announcement586.htm


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved