อ่าน 819 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 170/2556: 9 ธันวาคม 2556
การจลาจลกับอสังหาริมทรัพย์

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          วันนี้กรุงเทพมหานครเสี่ยงภัยต่อการจลาจลซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาในอดีตแต่ในครั้งนี้ดูท่าจะมีขนาดใหญ่กว่าในอดีต การจลาจลจะมีผลอย่างไรต่ออสังหาริมทรัพย์บ้าง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จึงได้ประมวลเหตุการณ์จากทั่วโลกมาเป็นอุทธรหรณ์ดังนี้
          การที่มีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในกรุงลอนดอนในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2554 และสถานการณ์ยังคุกรุ่นไประยะหนึ่งนั้นจึงมีประเด็นที่สมควรพิจารณาว่า มูลค่าอสังหาริมทรัพย์จะตกต่ำลงหรือไม่ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เชื่อว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์คงไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะเปลี่ยนแปลงช้า (inertia) คือไม่สะทกสะท้านกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า ถึงแม้ว่าความรุนแรงในครั้งนี้จะเป็นความรุนแรงขั้นสูงที่สุดในรอบ 25 ปี ในกรุงลอนดอน
          อย่างไรก็ตามสำหรับอาคารที่ได้รับความเสียหายจาการจลาจลย่อมสูญเสียมูลค่าลง และในบางบริเวณอาจไม่สามารถก่อสร้างใหม่ได้ ทั้งนี้คงเป็นไปตามผังเมืองและข้อกำหนดการใช้ที่ดินในแต่ละท้องที่ อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกรุงลอนดอนราคาคงไม่ตกต่ำลง เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ชั่วครั้งชั่วคราวที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่ทวีความไม่แน่นอนมากขึ้น
          ที่ผ่านมาในกรุงลอนดอนยังเคยมีสถานการณ์การก่อการร้ายวางระเบิดสถานีรถไฟใต้ดิน จนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากใน เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 นอกจากนั้นสถานการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นในกรุงปารีสเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ซึ่งเหตุการณ์ลุกลามไปทั่วประเทศและมีการเผารถยนต์นับหมื่นคัน รวมทั้งร้านรวงต่าง ๆ เป็นจำนวนมา แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบที่รุนแรงในระยะยาว โดยสังเกตได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศฝรั่งเศสไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และในปีถัด ๆ มาก็ยังเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยในแต่ละปีฝรั่งเศสยังเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด โดย ณ ปี 2543 มีถึงประมาณ 78 ล้านคน
          เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่รุนแรงกว่านี้ยังเคยเกิดขึ้นในเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีการลอบวางระเบิดจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 300 คนในปี 2545 เหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงจาก 1.8 ล้านคนต่อปี เหลือ 1.3 ล้านคนต่อปี ในปีถัดมา และถึงแม้จะมีการลอบวางระเบิดอีกครั้งหนึ่งในปี 2548 แต่ก็ไม่ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงเช่นในครั้งแรก เหตุการณ์รุนแรงในเมืองบาหลีส่งผลกระทบชั่วคราวและในปีต่อ ๆ มาจำนวนนักท่องเที่ยวก็กลับเพิ่มขึ้นและบัดนี้การท่องเที่ยวในเมืองบาหลี นับว่าเฟื่องฟูเป็นอย่างยิ่ง
          นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เกิดการหยุดนิ่งไประยะหนึ่ง (shock) คือเหตุพิบัติภัยต่าง ๆ เช่นสึนามิที่เมืองอาเจะห์ ซึ่งทำลายชีวิตผู้คนไปเกือบ 2 แสนคน อย่างไรก็ตามราคาอสังหาริมทรัพย์กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ปีหลังจากนั้น เพราะรัฐบาลได้ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขึ้นใหม่ส่งผลดีต่อราคาอสังหาริมทรัพย์
          ดังนั้นมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จึงอาจหยุดนิ่งไประยะหนึ่งและกลับฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาภายหลังเหตุการณ์วิกฤตทางการเมือง หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ การลดลงของมูลค่านอกจากเกิดจากความเสียหายของอาคารบางแห่งยังอาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่ขายทรัพย์สินไปในช่วงชุลมุนของภาวะวิกฤต
          อย่างไรก็ตามราคาหุ้น มูลค่าหุ้น และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ตลอดจนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉพาะหน้าอาจจะตกต่ำลงได้ประมาณ 0.5-1% คือราว 60,000 - 120,000 ล้านบาท แต่สำหรับอสังหาริมทรัพย์คาดว่าคงไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากเหตุจลาจล


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved