อ่าน 958 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 174/2556: 19 ธันวาคม 2556
       การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ พฤศจิกายน 2556

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในเดือนพฤศจิกายน อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นมหาศาล โดยมีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 43 โครงการ เพิ่มจากเดือนที่ผ่านมา 19 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้น 63% และมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้น 167% มีจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่รวม 16,474 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 50,566 ล้านบาท
          ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ ยังคงเป็นอาคารชุดอีกเช่นเดือนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 10,299 หน่วย (62.5%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 4,656 หน่วย (28.3%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 1,425 หน่วย (8.6%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด
          มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2556 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 50,566 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 31,365 ล้านบาท (เดือนตุลาคม 2556 มีมูลค่า 18,931 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 167%
          หากพิจารณาระดับราคาขายจะพบว่ามีการเปิดขายที่ระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท มีจำนวน 166 หน่วย (1%) มีมูลค่าโครงการ 147 ล้านบาท (0.3%) ที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวน 6,635 หน่วย (40%) มีมูลค่าโครงการ 10,264 ล้านบาท (20%) ระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีจำนวน 4,506 หน่วย (27%) มีมูลค่าโครงการ 10,957 ล้านบาท (22%) ที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 3,250 หน่วย (20%) มีมูลค่าโครงการ 13,695 ล้านบาท (27%) ส่วนที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปจำนวน 1,971 หน่วย (12%) และมีมูลค่าโครงการ 15,504 ล้านบาท (31%) ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้
          เมื่อพิจารณาอัตราการขายได้ จะพบว่าในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ย 37% ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 49% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีจำนวนหน่วยขายได้มากสุดอันดับ 1 คืออาคารชุดระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท จำนวน 4,585 หน่วย ขายได้แล้ว 2,200 หน่วย (48%) รองลงคือ อาคารชุดระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท จำนวน 1,959 หน่วย ขายได้แล้ว 1,495 หน่วย (76%) และอันดับ 3 คืออาคารชุดระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท จำนวน 2,513 หน่วย ขายได้แล้ว 1,082 หน่วย (43%)
          ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 13 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เค.ซี. พร็อเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AP Thailand  จำกัด (มหาชน) บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 3 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง
          หากพิจารณาภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่ใน 11 เดือนแรก ของปี 2556 (มกราคม-พฤศจิกายน 2556) เปรียบเทียบกับ 11 เดือนแรกปี 2555) มีจำนวนโครงการที่เปิดใหม่รวม 382 โครงการ (เพิ่มขึ้นประมาณ 3%) มีจำนวนหน่วยขายรวม 116,701 หน่วย (เพิ่มขึ้น 23,236 หน่วย หรือประมาณ 25%) และมีมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้น 58,238 ล้านบาท (เพิ่มประมาณ 21%)


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved