อ่าน 779 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 34/2552: 14 กันยายน 2552
การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ สิงหาคม 2552

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

ทาวน์เฮาส์แซงห้องชุด ไม่มีอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรมเลย บมจ.ปูพรม!

          ในทุกเดือน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จะนำเสนอรายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในเดือนสิงหาคม 2552มีจำนวนโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 โครงการ และมีจำนวนมากกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 3 โครงการ โดยลักษณะการพัฒนาโครงการเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด ไม่มีโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นเลย มีจำนวนหน่วยรวมทั้งสิ้น 4,428 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 14,170 ล้านบาท ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังนี้:

ประเภท จำนวนหน่วยขาย % หน่วยขาย มูลค่าโครงการ (ลบ.) % มูลค่าโครงการ
บ้านเดี่ยว 799 18.00% 4,614 32.60%
บ้านแฝด 148 3.30% 401 2.80%
ทาวน์เฮ้าส์ 1,869 42.20% 3,218 22.70%
อาคารชุด 1,612 36.40% 5,937 41.90%
รวม 4,428 100% 14,170 100%

          จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมดรวมจำนวน 4,428 หน่วย ประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุดอันดับ 1 คือ ทาวน์เฮ้าส์ โดยมีจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่มากถึง 1,869 หน่วย หรือประมาณ 42.2% ของจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในตลาด ส่วนการพัฒนาลำดับรองลงมาคือ อาคารชุดมีการพัฒนาอยู่จำนวน 1,612 หน่วย หรือประมาณ 36.4% ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมด ส่วนอันดับ 3 ที่มีการพัฒนาคือบ้านเดี่ยว มีหน่วยขายอยู่จำนวน 799 หน่วย หรือประมาณ 18.0% ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ซึ่งลักษณะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้จะมีลักษณะแตกต่างกับเดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2552) คือมีการพัฒนาทาวน์เฮ้าส์มากที่สุด ซึ่งเดือนที่ผ่านมาจะเป็นการพัฒนาอาคารชุดในเมืองเป็นสำคัญ ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ก็ยังมีการพัฒนาในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยมาก
          หากพิจารณามูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนสิงหาคม 2552 นี้มีจำนวนทั้งสิ้น 14,170 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 1,405 ล้านบาท (เดือนกรกฎาคม 2552 มีมูลค่า 12,765 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 11% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาจะเน้นพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางเป็นสำคัญ (ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท) มีจำนวนหน่วยขายรวมมากถึง 2,709 หน่วย หรือประมาณ 61% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด รองลงมาคือ ที่ระดับราคาค่อนข้างสูง 5.001-10.000 ล้านบาท มีจำนวน 919 หน่วย หรือประมาณ 21% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด และอันดับ 3 คือกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางค่อนข้างสูง 3.001-5.000 ล้านบาท มีจำนวน 782 หน่วย หรือประมาณ 18% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด
          ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในสิงหาคมนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญมีจำนวนเพียง 6 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 โครงการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved