อ่าน 951 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 132/2557: 9 กันยายน 2557
การดูงานอสังหาริมทรัพย์มาเลเซียและสิงคโปร์

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในระหว่างวันอังคารที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 11กันยายน 2557 นี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน และ น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้นำคณะกรรมการบริหารของสมาคมอาคารชุดไทย ที่นำโดยคุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคม ไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
          การดูงานครั้งนี้ประกอบด้วยการดูงานเขตพื้นที่พิเศษ the Iskanda Region ซึ่งอยู่ริมชายแดนระหว่างสิงคโปร์และมาเลเซีย และดูงานโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่เข้ามาลงทุนโดยนักลงทุนชาวจีน โดยเป็นโครงการอาคารชุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังดูงานอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ โดยจะได้พบกับผู้บริหารของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และสมาคาอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นสมาคมของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียวในสิงคโปร์


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved