อ่าน 935 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 145/2557: 25 กันยายน 2557
       เดือนสิงหาคม 2557 อสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่กลับมาคึกคักอีกแล้ว

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในเดือนสิงหาคม อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเปิดตัวใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 33 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 6 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้น 31% แต่มูลค่าโครงการกลับลดลง 2.4% เนื่องจากมีสินค้าประเภทอาคารชุดและทาวน์เฮ้าส์ราคาถูก เข้าสู่ตลาดหลายโครงการ ลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 31 โครงการ และอีก 2 โครงการเป็นการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบโฮมออฟฟิศ ในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด 8,414 หน่วย มีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 28,114 ล้านบาท
          จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 8,418 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 1,993 หน่วย (เดือนกรกฎาคม 2557 มีจำนวน 6,425 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้น 31% เนื่องจากโครงการที่เปิดใหม่ในเดือนนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการแนวราบราคาไม่สูง และห้องชุดราคาปานกลาง มูลค่าโครงการจึงลดลงจากเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อย ซึ่งที่อยู่อาศัยที่เปิดใหม่ในเดือนนี้มีขนาดโครงการของหน่วยขายเฉลี่ยต่อโครงการประมาณ 255 หน่วย
          ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ ยังคงเป็นอาคารชุดอีกเช่นเดิม โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 3,454 หน่วย (41.0%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 2,999 หน่วย (35.6%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 1,167 หน่วย (13.9%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเทียบจำนวนหน่วยขายกับเดือนที่ผ่านมา จะพบว่าจำนวนหน่วยขายของที่อยู่อาศัยหลัก ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์หน่วยขายเพิ่มขึ้น ส่วนอาคารชุดหน่วยขายลดลง โดยอาคารชุดซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มีหน่วยขายลดลง -263 หน่วย  (-7%)
          เมื่อพิจารณาอัตราการขายได้ จะพบว่าในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยสูงถึง 29.1% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 17% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการขายได้มากสุดอันดับ 1 คืออาคารชุดระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท จำนวน 120 หน่วย ขายได้แล้ว 120 หน่วย (100%) รองลงคือ อาคารชุดระดับราคา 0.500-1.000 ล้านบาท จำนวน 1,943 หน่วย ขายได้แล้ว 1,200 หน่วย (62%) และอันดับ 3 คือ อาคารชุดระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท จำนวน 759 หน่วย ขายได้แล้ว 414 หน่วย (55%)
          สำหรับผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 6 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เค.ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 4 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีก 8 บริษัท หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไป
          หากพิจารณาภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่เดือนสิงหาคมของปีนี้กับเดือนสิงหาคมของปี 2556 จะพบว่าในปีนี้มีจำนวนโครงการเปิดใหม่น้อยกว่า -23 โครงการ (ลดลงประมาณ -43%) มีจำนวนหน่วยขายลดลง -6,677 หน่วย (ลดลงประมาณ -44%) มีมูลค่าลดลลง -20,697 ล้านบาท (-44%) แต่มีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 3.149 ล้านบาทเป็น 3.188 ล้านบาท (1.3%) และหากพิจารณาภาพรวมใน 8 เดือนแรกของปี 2557 (มกราคม-สิงหาคม 2557) เปรียบเทียบกับ 8 เดือนแรกปี 2556) มีจำนวนโครงการที่เปิดใหม่รวม 272 โครงการ (ลดลงประมาณ -17%) มีจำนวนหน่วยขายรวม 64,699 หน่วย (ลดลงประมาณ -26%) และมีมูลค่าโครงการ 195,915 ล้านบาท (-24%) แต่มีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 2.945 ล้านบาท เป็น 3.028 ล้านบาท (เพิ่มประมาณ 3%) โดยกลุ่มที่อยู่อาศัยที่เปิดขายมากสุด คืออาคารชุดจำนวน 32,462 หน่วย (50%) รองลงมา คือทาวน์เฮ้าส์ 18,663 หน่วย (29%) และอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 9,197 หน่วย (14%)


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved