อ่าน 2,357 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 161/2557: 16 ตุลาคม 2557
การท่องเที่ยวไทยยังทรุดต่อ

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนกันยายน 2557 มี 1,855,626 ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีก่อนที่มี 1,995,343 คน ลงประมาณ 7% ทั้งนี้ตลอด 9 เดือนแรก มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วถึง 17,558,999 แต่ก็ยังน้อยกว่าปี 2556 ที่มีเข้ามา 19,571,685 หรือยังลดลง 10.28% นั่นเอง การท่องเที่ยวไทยไม่ฟื้น ย่อมส่งผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดือนกันยายน 2557

          จะเห็นได้ว่าในเดือนกันยายน 2557 ซึ่งเป็นเดือนล่าสุดนั้น นักท่องเที่ยว 10 อันดับแรก มีสัดส่วนการมาลดลงจากปีก่อนตามลำดับ โดยจีนซึ่งไทยเพิ่งให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องทำวีซ่านั้น มาท่องเที่ยวลดลง 6.29% นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงเช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ก็ลดลงในสัดส่วนที่สูงมาก และที่น่าสนใจคือนักท่องเที่ยวรัสเซียลดลงมากเป็นพิเศษถึง 19.66% ซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไป
          หากพิจารณาจากยอดรวม 9 เดือนแรกของปี 2557 จะพบว่า นักท่องเที่ยวจากจีนยังมาเป็นอันดับ 1 คือ 3,097,436 ล้านคน ลดลงจากปีก่อนที่มา 3,748,703 ล้านคนถึง 17.37%  มาเลเซียก็เข้ามาลดลงจากเดิมถึง 19.28% ญี่ปุ่นและเกาหลีก็เข้ามาน้อยลงกว่าแต่ก่อนมาก รวมทั้งอินเดียและสิงคโปร์ การที่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ "กระเป๋าหนัก" เข้ามาน้อยลง ย่อมทำให้การใช้จ่ายในประเทศไทยน้อยลง ตารางต่อไปนี้แสดงถึงอันดับ 20 ประเทศแรกที่เข้ามาเที่ยวไทยมากที่สุดในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2557

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดือนมกราคม - กันยายน 2557

          เมื่อประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงอีก 3 เดือนที่เหลือ หากประมาณการว่าจะมีเท่ากับช่วงเดียวกันของปี 2556 ก็จะมีนักท่องเที่ยวมา 24,534,039 คนหรือลดลงจากปีก่อน 7.6% แต่ถ้าประมาณการว่าใน 3 เดือนหลังนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 5% และ 10% ของปีก่อน ก็จะได้นักท่องเที่ยวจำนวน 24,185,487 คนและ 23,836,535 คน หรือลดลง 8.9% และ 10.2% ตามลำดับ แต่หากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 10% เพราะไม่มีปัจจัยลบทางการเมือง ก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 29,201,398 ล้านคน ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้แล้ว

การประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2557

          จากตัวเลขการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในปี 2556 พบว่า นักท่องเที่ยวใช้เงิน 43,824 บาท ก็อาจอนุมานได้ว่า ในปี 2557 จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวหายไปในระหว่าง 88,204 ล้านบาท 103,488 ล้านบาท ถึง 118,771 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากสมมติว่าปี 2557 น่าจะดีกว่าปี 2556 อยู่ 10% คือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็น 29,201,398 คนแทนที่จะเป็น 26,546,725 คนในปี 2556 และแต่ละคนใช้จ่าย 43,824 บาท ก็เท่ากับว่าเราสูญเสียรายได้ที่ควรจะเป็นไป 116,338 ล้านบาท ถ้าเทียบกับปี 2556
          อย่างไรก็ตามโดยที่ในความเป็นจริงปี 2557 แย่กว่าปี 2556 ตามสมมติฐานที่ 1, 2 และ 3 (2557/1, 2557/2 และ 2557/3) ก็เท่ากับว่าเราสูญเสียรายได้ที่ควรได้จากการท่องเที่ยวไปราว 204,542 - 235,110 ล้านบาท ดังนั้นการสูญเสียโอกาสเช่นนี้ ย่อมทำให้เกิดความฝืดเคืองในระบบเศรษฐกิจของไทย การที่จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลง ทำให้การใช้โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวและบันเทิงน้อยลง คนจะตกงานมากขึ้น เศรษฐกิจก็จะไม่ดี และทำให้การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวก็จะลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงานซึ่งเป็นคนไทยจากต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จะลดลงไปตามลำดับด้วย
          การท่องเที่ยวจึงเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยในปี 2557 จะชะลอตัวลง การเปิดตัวของอสังหาริมทรัพย์ที่หวังจะให้สามารถขายได้ตามแผนในเวลาอันสั้นอาจจะต้องยืดเวลาออกไปบ้าง ต้องกันความเสี่ยง (Risk Premium) ไว้ระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการลงทุนจนเกินไป


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved