อ่าน 833 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 199/2557: 11 ธันวาคม 2557
AREA ทำวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์กรุงพนมเปญอีกครั้ง

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA: www.area.co.th) ได้นำคณะนักวิจัยออกสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงพนมเปญอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ได้ว่าจ้างคณะนักสำรวจซึ่งเป็นชาวกัมพูชา และจบการศึกษาระด้บปริญญาตรีแล้ว จำนวน 5 ท่าน ออกสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาอส้งหาริมทร้พย์โครงการหนึ่ง เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดสำหรับการพัฒนาโครงการด้งกล่าว โดยที่ผ่านมา AREA ได้ สำรวจข้อมูลเปรียบเทียบนับสิบแห่ง แจงนับการจราจร และการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพแล้ว ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่ 2
          อนึ่งในสัปดาห์หน้า AREA จะมีโครงการออกประเมินค่าโรงงานขนาดใหญ่ในนครโฮจิมินห์ซิตี้ ให้ก้บนักการอุตสาหกรรมใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์สัญชาติมาเลเซีย ทั้งนี้งานประเมินโรงงานนี้ทางเจ้าของโครงการเคยว่าจ้างผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในท้องถิ่นแล้ว แต่ปรากฏว่าราคาที่ประเมินได้ต่างจากที่ลงทุนไปมาก เพราะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินท้องถิ่นไม่เข้าใจต้นทุนการก่อสร้างอาคารที่ซับซ้อนและมีการลงเข็มรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
          ยิ่งกว่านั้น AREA ยังมีโครงการสำรวจราคาที่ดินในกรุงเวียงจันทน์ ร่วมกับทางกรมประเมินค่าทร้พย์สินของประเทศลาว และหน่วยงานอื่นในประเทศลาวอีกด้วย โดยจะเริ่มทำการสำรวจภายในต้นปี 2558 ที่จะถึงนี้ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved