อ่าน 764 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 47/2552: 17 พฤศจิกายน 2552
อสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่เดือนตุลาคม 2552 มีแต่ที่อยู่อาศัย

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่สำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่เป็นรายเดือน พบว่า ในเดือนตุลาคม 2552 มีจำนวนโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้นจำนวน 31 โครงการ เป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมด มีจำนวนหน่วยรวมทั้งสิ้น 5,192 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 23,549 ล้านบาท
          จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมดรวมจำนวน 5,192 หน่วย ประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุดอันดับ 1 คือ ทาวน์เฮ้าส์มีจำนวน 2,221 หน่วย หรือประมาณ 42.8% รองลงมาคือ บ้านเดี่ยวมีจำนวน 1,591 หน่วย หรือประมาณ 30.6% ส่วนอันดับ 3 คืออาคารชุด จำนวน 1,103 หน่วย หรือประมาณ 21.2% ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด
          ลักษณะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ที่อยู่อาศัยแนวราบกลับมามีการพัฒนามากที่สุดอีกครั้ง โดยเฉพาะประเภททาวน์เฮ้าส์ที่มีจำนวนหน่วยมากเป็นอันดับ 1 โดยเฉพาะกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนอก หรือบริเวณเขตเมืองชั้นกลาง ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ก็ยังมีการพัฒนาในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย
          มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนตุลาคม 2552 นี้มีจำนวนทั้งสิ้น 23,549 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเดือนที่ผ่านมา 2,858 ล้านบาท (เดือนกันยายน 2552 มีมูลค่า 20,691 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 14% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาจะเน้นพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางเป็นสำคัญ คือที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวน 1,379 หน่วย (26.6%) และที่ระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีจำนวน 1,407 หน่วย (27.1%) และระดับราคาปานกลางค่อนข้างสูง ที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท มีจำนวน 1,236 หน่วย หรือประมาณ 23.8% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด
          นอกจากนี้ในเดือนนี้ยังมีลักษณะการพัฒนาที่น่าสนใจ คือ มีการพัฒนาสินค้าระดับบนที่มีราคาสูงเกิน 20 ล้านบาทมีจำนวนหน่วยขายมากถึง 253 หน่วย หรือประมาณ 4.9% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด แต่มีมูลค่าการพัฒนามากถึง 11,836 ล้านบาท (50.3%) หรือประมาณ 1 ใน 2 ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดในเดือนนี้
          อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงมูลค่าโครงการโดยรวมจะสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาประมาณ 14% แต่มีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำกว่าเล็กน้อย เนื่องจากการพัฒนาในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยขายมากกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 878 หน่วย (เดือนกันยายน 2552 มีจำนวนหน่วยขาย 4,314 หน่วย) แต่ในเดือนนี้ราคาขายส่วนใหญ่ประมาณ 69.9% จะมีระดับราคาไม่เกิน 3.000 ล้านบาท จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยโดยรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้มีราคาขายเฉลี่ยที่ประมาณ 4.536 ล้านบาทต่อหน่วย (ซึ่งเดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 4.796 ล้านบาทต่อหน่วย) ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่เน้นระดับราคาปานกลางเป็นสำคัญ และมีการพัฒนาสินค้าระดับบนอยู่จำนวนหนึ่งไว้สำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ต้องการสินค้าราคาแพง หรูหรา และตั้งอยู่ใน Prime Area
          เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ พบว่าเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์มีจำนวน 8 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 โครงการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ และ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทที่อยู่ในเครือทั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved