อ่าน 602 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 51/2552: 16 ธันวาคม 2552
เกิดอสังหาริมทรัพย์ใหม่มากสุดในรอบปี 2552 ถึง 9,446 หน่วย 73% เป็นห้องชุด!

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          จำนวนหน่วยอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่เปิดใหม่เฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2552 มีจำนวนหน่วยขายรวมทั้งสิ้น 9,446 หน่วย ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในรอบ 11 เดือนของปีนี้ และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 21,904 ล้านบาท จากทั้งหมด 22 โครงการ โดยที่มีมากที่สุด ก็คือ อาคารชุด มีจำนวนมากถึง 7,784 หน่วย (82.4%) รองลงมาคือ บ้านเดี่ยวมีจำนวน 1,099 หน่วย (11.6%) ส่วนอันดับ 3 คือทาวน์เฮ้าส์ มีจำนวน 505 หน่วย (5.3%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด สำหรับในรายละเอียดจะพบว่าอาคารชุดที่เปิดขายทั้งหมด ซึ่งที่ตั้งของโครงการที่เปิดขายส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณเขตเมืองชั้นใน และชั้นกลาง ที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า หรือตามแนวรถไฟฟ้า ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ก็ยังมีการพัฒนาในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย
          มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2552 นี้มีจำนวนทั้งสิ้น 23,549 ล้านบาท ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาจะเน้นพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางเป็นสำคัญ คือที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวน 5,981 หน่วย (63.3%) และที่ระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีจำนวน 1,183 หน่วย (12.5%) ของจำนวนหน่วยที่เปิดขายทั้งหมด และถ้าหากพิจารณาหน่วยขายของทั้ง 2 กลุ่มนี้รวมกันมีจำนวนมากถึง 7,164 หน่วย (75.8%) หรือประมาณ 3 ใน 4 ของจำนวนที่เปิดขายทั้งหมดในเดือน
          หากพิจารณาระดับราคาขายจะพบว่าในเดือนนี้ มีการเปิดขายที่ระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท จำนวนรวม 7,635 หน่วย (80.8%) มีมูลค่าโครงการรวม 11,788 ล้านบาท (53.8%) ที่ระดับราคา 3.5 ล้านบาท จำนวน 670 หน่วย (7.1%) มีมูลค่าโครงการ 2,781 ล้านบาท (12.7%) ส่วนที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปมีจำนวน 1,141 หน่วย (6.3%) มีมูลค่าโครงการ 7,335 ล้านบาท (33.5%) หรือประมาณ 1 ใน 3 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้
          ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ เป็นบริษัทมหาชนจำนวน 8 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 โครงการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำนวน 2 โครงการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทละ 1 โครงการ นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างบริษัทมหาชน และบริษัททั่วไป
          ในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในจำนวน 5 โครงการ และตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) จำนวน 17 โครงการ เช่น บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ถนนพิบูลสงคราม ถนนรามอินทรา ถนนลาดพร้าว ถนนพระราม 9 ถนนศรีนครินทร์ ถนนประชาอุทิศ ถนนพระราม 2 ถนนบรมราชชนนี และถนนบางกรวย-ไทรน้อย เป็นต้น
          คาดว่าในปี 2553 โดยเฉพาะช่วงต้นปีก็ยังจะมีการขยายตัวของโครงการต่าง ๆ พอสมควร เนื่องจากเป็นฤดูการเปิดตัวโครงการ ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ และไตรมาสที่ 1 ของปีหน้า วิกฤติโลกอาจไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยมากนัก เนื่องจากมีการปรับตัวที่ดีมาแต่แรก และเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่เป็นหลัก


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved