ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559
  AREA แถลง ฉบับที่ 402/2558: วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2559 ผมในนามของเพื่อนร่วมงานแห่งศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ใคร่ขออนุญาตกล่าวคำอวยพรท่าน

          ขอคุณงามความดีที่ท่านได้เพียรประกอบ โปรดดลบันดาลให้ท่านได้พบกับความสุข สวัสดิ์ สง่า สว่าง สดใส สวยงาม และสร้างสรรค์เพื่อท่านเอง ครอบครัว ญาติมิตร ชุมชน สังคมและประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเรายิ่งๆ ขึ้นนะครับ

          ในช่วงปีที่ผ่านมา หากผมได้บังอาจล่วงเกินท่านในสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง ผมขอกราบขออภัยท่านด้วย ขอเมตตาจิตของท่าน จะยิ่งส่งผลแห่งความดีของท่านเป็นเท่าทวี

          ประเทศชาติ ประชาชน และประชาธิปไตย จงเจริญ

ด้วยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
30 ธันวาคม 2558


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,195 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved