ราคาค่าก่อสร้างลดลง 0.7% ใน 1 ไตรมาสที่ผ่านมา
  AREA แถลง ฉบับที่ 431/2559: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) ขอแถลงว่าราคาค่าก่อสร้างอาคารไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา

            มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

            ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งให้นายสุรพงษ์ ตรีสุกล เป็นประธานคณะทำงาน และได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

           ปกติ ค่าก่อสร้างอาคารประกอบด้วยค่าแรงและค่าวัสดุ ในส่วนของค่าวัสดุประกอบด้วย

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 7.61%
ซิเมนต์ 11.73%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.65%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 22.57%
กระเบื้อง 6.92%
วัสดุฉาบผิว 2.91%
สุขภัณฑ์ 2.39%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.64%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.58%
รวม 100%
 

            สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 - กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 3) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -1.2% โดยปัจจัยสำคัญก็คือเหล็กที่ลดลงถึง 5.2% ส่วนวัสดุอื่นๆ แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยกเว้น ซีเมนต์ที่ราคาลดลง 0.4% และวัสดุก่อสร้างอื่นที่ราคาลดลง 0.6% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม -1.2%
ไม้ 0.00%
ซีเมนต์ -0.4%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 0.6%
เหล็ก -5.2%
กระเบื้อง 0.00%
วัสดุฉาบผิว 1.8%
สุขภัณฑ์ 0.00%
อุปกรณ์ไฟฟ้า 0.2%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  -0.6%

           ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง จึงขึ้นเพียง 0.77% ในไตรมาสที่ 2 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ 60% 98.8% 59.28%
2. ค่าแรง กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 40% 0% 40.00%
รวม     99.28%

            โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนกันยายน 2559 มีผลออกมาดังนี้:

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2559

            2. ผลจากการเปรียบเทียบเบื้องต้นพบว่าในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2559 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับลดลง 1.2%

            3. สำหรับในรายละเอียดพบว่า เนื่องจากกลุ่มวัสดุเหล็ก ราคาปรับลดลงอย่างชัดเจน

            4. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับลดลง 0.7%

            ราคาค่าก่อสร้างจะส่งผลต่อราคาบ้านอย่างไรบ้าง หากสมมติกรณีนี้เป็นอาคารบ้านเดี่ยวหลังหนึ่ง ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้าน จะเป็นประมาณ 1 ส่วน ส่วนต้นทุนที่ดินเป็น 2 ส่วน รวมเป็น 3 ส่วน ดังนั้นหากต้นทุนค่าก่อสร้างลดลง 0.72% ส่วนต้นทุนที่ดินเพิ่มขึ้น 0.5% โดยประมาณ จึงทำให้ราคาบ้านไม่เปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้

            = {1 * (1-0.72%)} + {2 * (1 + 0.5%)}

            = 3.0028หรือราว ๆ 3.0 ซึ่งถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

            ดังนั้นราคาบ้านจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นในรอบไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่กระเตื้องมากนัก การก่อสร้างต่าง ๆ จึงยังไม่มากนัก

            รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,152 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved