AREA รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
  AREA แถลง ฉบับที่ 468/2559: วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีคุณวรรณา พูนปาน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และคุณมนต์ธิดา เรียบเรียง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล เป็นผู้แทนของบริษัทไปรับมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

            ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) นั้นเป็นสิ่งที่วิสาหกิจที่มีอารยะพึงดำเนินการ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า ชุมชนโดยรอบและสังคมโดยรวม  CSR ประกอบด้วย

            1. การปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยไม่ละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

            2. การมีมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ดี (Soft Laws)

            3. การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

            สำหรับการการปฏิบัติต่อลูกค้าคือ 'การไม่เป็นนายหน้าและไม่ข้องเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเอง' ถือเป็นหลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญที่สุด AREA เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน การสำรวจวิจัยและฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่ดำเนินการข้างต้น วิสาหกิจบางแห่งอ้างว่า เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินด้วยและเป็นนายหน้าด้วย จะได้ให้บริการโดยครบถ้วน แต่ในความเป็นจริงถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งที่ผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่พึงดำเนินการ วิสาหกิจที่ดีจะดำเนินการทุกอย่างเพียงเพื่อให้ได้เงินไม่ได้

            ผู้บริหารของ AREA ไม่เคยไปดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือกรรมการของบริษัทพัฒนาที่ดินเอกชนรายใด กิจการ AREA เป็นกิจการที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ แต่ให้คำปรึกษาเป็นโครงการหรือตามชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย แต่ไม่ได้อยู่ใต้อาณัติของใคร จึงมีความเป็นอิสระและเป็นกลางทางวิชาชีพโดยเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อลูกจ้าง

            AREA ถือหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานโดยเคร่งครัด โดยไม่เคยเอาเปรียบลูกจ้าง (ที่ AREA เราเรียกว่า 'เพื่อนร่วมงาน') และยังให้สวัสดิการต่าง ๆ สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ลูกจ้างเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของเราจริง ๆ ต่างจากโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทพัฒนาที่ดิน หรือสถาบันการเงิน ที่ใช้เครื่องจักร อสังหาริมทรัพย์หรือเงินเป็นปัจจัยการผลิตหลักตามลำดับ ในขณะที่บุคลากรเป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ

โดยสรุปแล้วสวัสดิการของพนักงานมีดังนี้:

สวัสดิการ-ตามกฏหมายกำหนด
1 ประกันสังคม 5% ของค่าจ้าง โดยนายจ้าง
2 กองทุนเงินทดแทน 4% ของค่าจ้าง โดยนายจ้าง
3 วันหยุดประเพณี ไม่น้อยกว่า 14วัน/ปี
4 ลาโดยได้รับเงินเดือน: พักร้อน 6 วัน/ ปี
5 ลาโดยได้รับเงินเดือน: ลากิจ 6 วัน/ ปี 
6 ลาป่วย 30 วัน / ปี
7 ลาเพื่อคลอด ตามกฏหมายกำหนด ลาได้ 90 วัน ได้รับค่าจ้าง 45 วัน
8 ลาเพื่อทำหมัน ตามใบรับรองแพทย์
9 ลาเพื่อบวช อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป ครั้งละ 30 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 
10 ลาเนื่องจากกองทัพระดมพล จำนวนวันตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน ปีละ 60 วันรวมวันหยุด
     
สวัสดิการ-ส่วนเพิ่มเติม
11 บุคลากรเสียชีวิต บริษัทให้การช่วยเหลือ 100,000 บาท
12 การปรับเงิน ปรับขึ้นทุกครึ่งปี มาอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดทุกปี
13 เงินสะสม 7% ที่บริษัทสมทบ ทำงานครบ 5 ปี ได้รับพร้อมดอกเบี้ย
14 โบนัส 0-3 เดือน ทุกปี ไม่เคยไม่จ่าย
15 การกู้เงินฉุกเฉิน ตามพิจารณา ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน 
16 ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 5,000 บาท/บุตร อายุงาน 4 ปีขึ้นไป อนุบาล-มัธยม 6
17 การช่วยเหลืองานศพ 5,000 บาท สำหรับญาติใกล้ชิด
18 งานมงคลสมรส 5,000 บาท ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานทั้งคู่ได้ 2 เท่า
19 งานบวช 5,000 บาท
20 คลอดบุตร 5,000 บาท นับตามจำนวนบุตร
21 เพื่อนร่วมงานดีเด่นรายเดือน ดีเด่น 1,000 บาท ดีเด่นพิเศษ 2,000 บาท เดือนละ 2-4 ราย
22 พนักงานดีเด่นประจำปี ท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือ ตามความเหมาะสม
23 งานเลี้ยงปีใหม่ 1 ครั้ง / ปี
24 เค้กวันเกิด+ จัดเลี้ยงวันเกิด 1 ครั้ง /เดือน  12 ครั้ง/ปี
25 ท่องเที่ยวประจำปี 1 ครั้ง / ปี ครั้งละ 2 วัน หรือ ตามความเหมาะสม
26 ร่วมงานยาวนาน 4, 7,10,12,15หรือ 20 ปี จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
27 เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน  ค่าเดินทาง  150/วัน
28 ค่าน้ำมัน  ตามอัตราที่กำหนด ตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
     
สวัสดิการ-เพื่อการพัฒนาความรู้
29 ห้องสมุด มีหนังสือ 1,200 เล่ม
30 อบรม-สัมมนา 2 ครั้ง / ปี  ครั้งละ 2 วัน
31 ส่งอบรม-ภายนอก จ่ายตามความเป็นจริง เพื่อไปพัฒนาตนเอง
32 อบรมต่างประเทศ ปีละ 1-2 คน
33 ทุนการศึกษาปริญญาโท ตามความเหมาะสม
34 ประชุมให้ความรู้และสอบ สัปดาห์เว้นสัปดาห์
     
สวัสดิการสังคม-เพื่อการดูแลสุขภาพ
35 ห้องพยาบาลและยา ตามสถานการณ์
36 เยี่ยมไข้ เจ็บป่วยหนัก ของขวัญหรือเงินช่วยเหลือพิเศษ ตามสมควร
36 เครื่องดื่ม ไมโล, ชา, กาแฟ มีบริการฟรีได้ทุกเมื่อตลอดวัน
38 เครื่องสันทนาการ แบดมินตัน, ปิงปอง, บาสเก็ตบอล, เครื่องออกกำลังกาย, สระว่ายน้ำ

การรักษาสิ่งแวดล้อม

          วิสาหกิจของเราเป็นกิจการบริการ จึงไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยพื้นฐาน  แต่ AREA เราก็รักษาสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การประหยัดพลังงาน การส่งเสริมจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่า การทำ 5 ส. เป็นต้น นอกจากนี้ยังพยายามส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงาน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น จัดหาน้ำดื่มสะอาด เครื่องกรองอากาศ การออกกำลังกายร่วมกัน การตรวจสุขภาพ ฯลฯ

การไม่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

          เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการ AREA ถือเป็นวิสาหกิจที่ได้ดำเนินการเพื่อประกันการให้บริการที่ดีและน่าเชื่อถือดังนี้:

          1. ไปรษณียบัตรที่มอบให้ลูกค้าเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินหรือนักวิจัย

          2. การสัมภาษณ์ลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อทราบความพึงพอใจและการประเมินผลเพิ่มเติม

          3. การจัดส่งคณะตรวจสอบ ออกตรวจสอบงานที่ได้ดำเนินการมาในภาคสนามถึงความถูกต้องแม่นยำ

          โปรดอ่านการดำเนินการดังกล่าวได้ที่ Case Story: Anti-Corruption In Property Consultancy

งบประมาณดำเนินการ

          การดำเนินการด้าน CSR นั้น ไม่ใช่เพียงกระทำสิ่งง่าย ๆ ใช้จ่ายน้อย ๆ แต่เราทุ่มดำเนินการเต็มที่เพราะเราถือว่า CSR เป็นการลงทุนด้านการสร้างชื่อเสียงและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจริง ๆ แต่ละปีเราใช้จ่ายเงินเพื่อการนี้เป็นเงินถึงประมาณ 5,000,000 บาท เช่น

การตรวจสอบคุณภาพภาคสนาม 1,080,000 บาท
การตรวจสอบทางโทรศัพท์-ไปรษณียบัตร 780,000 บาท
การจัดเก็บฐานข้อมูลงานประเมิน 360,000 บาท
เงินฝากให้พนักงาน (7% ของเงินเดือน) 648,000 บาท
บริการเครื่องดื่มและเครื่องสันทนาการ 240,000 บาท
เงินช่วยเหลือคลอดบุตร แต่งงาน บวช 60,000 บาท
ทุนการศึกษาบุตรเพื่อนร่วมงาน 150,000 บาท
การจัดงานวันเกิดทุกเดือน 96,000 บาท
การจัดท่องเที่ยวที่บริษัทจ่ายให้ 250,000 บาท
การสัมมนาประจำปี (2 ครั้งต่อปี) 500,000 บาท
การศึกษา ดูงานทั้งใน-ต่างประเทศ 400,000 บาท
รางวัลพนักงานดีเด่นรายเดือนและปี 64,000 บาท
การประชุม 2 สัปดาห์ต่อครั้งตลอดปี 325,000 บาท
งบประมาณสนับสนุนการท่องเที่ยว 150,000 บาท
การบริจาคให้แก่มูลนิธิประเมินฯ 180,000 บาท
การบริจาคอื่นๆ 200,000 บาท

            เราทุ่มเททำเช่นนี้เพื่อให้ AREA วิสาหกิจของเรา เป็นวิสาหกิจที่ได้มาตรฐานสากล และสามารถสู้กับต่างชาติได้ เราทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและเพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติ

ดร.โสภณ พรโชคชัย กับ CSR

        ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกในการนำความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจมาใช้ในวงการธุรกิจ ดร.โสภณ มีบทบาทสำคัญดังนี้:

•       เขียนหนังสือเรื่อง CSR ที่แท้ และ บริหารด้วยรัก

•       เป็นผู้แทนบรรยายด้าน CSR ให้กับที่ประชุมนานาชาติในด้านนี้ องค์การระหว่างประเทศ สำนักงาน ปปช. สถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ

•       เป็นกรรมการสาขาจรรยาบรรณ หอการค้าไทย

•       เป็นกรรมการสาขาเศรษฐกิจพอเพียง หอการค้าไทย

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

โปรดอ่านหนังสือ 2 เล่มนี้ เพื่อทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSR ของ AREA

•       บริหารด้วยรัก: ดูว่าเราบริหาร AREA อย่างไร ตามหลัก CSR: http://bit.ly/1WYTwxl

•       CSR ที่แท้: เพื่อทราบหลักการและแนวทางปฏิบัติด้าน CSR: http://bit.ly/22QlUZx


 


 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,412 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved