ประชุมกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 484/2559: วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

                ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนรายไตรมาสเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย

1.  รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการ
2.  ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธานที่ปรึกษา
3.  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4.  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.  คุณพิชา  ดำรงค์พิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.  ศ. เฮช ดี คัมมายเยอร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.  ศ. จอห์น คูเปอร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8.  ดร. ริชาร์ด หวอด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9.  ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายโอม ราชบันดารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางสาวปัทมา จันทรานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. ดร. โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการ

            คณะกรรมการโรงเรียนได้กำหนดนโยบายการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตโดยจะยกระดับเป็นสถาบันจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอนาคต


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,502 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved