AREA แถลงเกือบ 502 ฉบับใน 1 ปีเพื่อเป็นประภาคารความคิด
  AREA แถลง ฉบับที่ 502/2559: วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้จัดทำ AREA แถลงถึงราว 500 ฉบับภายใน 365 วัน หรือวันละ 1.4 ฉบับ หากไม่นับรวมวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์อีก 120 วัน นับเฉพาะวันทำงาน 245 วัน ก็จะเท่ากับมี AREA แถลงวันละ 2 ฉบับโดยเฉลี่ย นับว่าศูนย์ฯ ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมา

 คลิกที่ลิงค์นี้: http://www.area.co.th/thai/head6_releases.php

 

            AREA แถลงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นประภาคารความคิดแก่ทุกท่านที่สนใจโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อประโยชน์ต่อวงการประเมินค่าทรัพย์สิน วงการอสังหาริมทรัพย์ วงการธุรกิจ และสังคมโดยรวม โดยให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และไม่ได้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของใคร ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ ศูนย์ฯ เน้นว่า ศูนย์ฯ ของเรา มีความเป็นกลางโดยเคร่งครัด เพราะไม่มีนักพัฒนาที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นกรรมการศูนย์ฯ ศูนย์ฯ จึงไม่ต้องนำข้อมูลไปให้ใครก่อนเป็นพิเศษ ทุกคนที่จ่ายค่าสมาชิก จะได้ข้อมูลพร้อมหน้ากัน และประชาชนทั่วไปก็จะสามารถได้รับข้อมูลฟรีมากมายอีกด้วย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,276 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved