ดร.สมคิดพูดความจริงด้านเดียวเรื่อง GDP
  AREA แถลง ฉบับที่ 437/2560: วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.สมคิด พูดว่า GDP ไทยเติบโตที่ 3.8% และจะโต 4-5% ในปี 2561 เพื่อแสดงถึงผลงานของตนนั้น เป็นการพูดความจริงด้านเดียว แท้จริงแล้วไทยโตรองบ๊วยในอาเซียน

            ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา THAILAND 2018 ว่า "ในปี 2561 หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันคาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) มีโอกาสจะเห็นได้โตระดับ 4-5% ซึ่งจะถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่สดใสกว่าปี 2560 ที่หลายหน่วยงานเห็นสอดคล้องกันว่า GDP ปีนี้จะโตได้ระดับ 3.8%" (https://goo.gl/wkxzd3) แต่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กลับมองต่างมุม

            1. ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซียให้ประเทศไทยเติบโตที่ 3.5% (https://goo.gl/R1SVoo)

            2. การที่เศรษฐกิจไทยเติบโตนั้น ก็เติบโตล้อตามการเติบโตของทั้งภูมิภาค ไม่ใช่ว่าเราโดดเด่นเพียงรายเดียว

            3. อันที่จริงเศรษฐกิจไทยโตต่ำสุดในอาเซียนยกเว้น สิงคโปร์และบรูไนที่จัดเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงกว่าไทยประมาณ 5-7 เท่า

การคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในอาเซียน
ประเทศ 2560 2561
เมียนมา 7.7 8.0
กัมพูชา 7.1 7.1
ลาว 6.9 7.0
ฟิลิปปินส์ 6.5 6.7
เวียดนาม 6.3 6.5
มาเลเซีย 5.4 5.4
อินโดนีเซีย 5.1 5.3
ไทย 3.5 3.6
สิงคโปร์ 2.7 2.7
บรูไน 0.0 1.0
เฉลี่ย 5.0 5.1
ที่มา: ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย
(https://goo.gl/R1SVoo)

            ดร.โสภณ ย้ำว่า ถ้า ดร.สมคิดจะบอกว่า ประเทศที่มีระดับการพัฒนาตามหลังไทย เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา อาจเติบโตในอัตราที่สูงกว่าไทย แต่ในอีกด้านหนึ่ง มาเลเซียที่มีฐานะทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในด้านรายได้ประชาชาติต่อหัวที่สูงกว่าไทยเกือบเท่าตัว ก็ยังมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าไทย โดยในปี 2560 และปี 2561 นี้คาดว่าจะเติบโต 5.4% ในขณะที่ไทยได้รับการคาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียง 3.5% และ 3.6% ตามลำดับ

            ข้างต้นจึงเป็นความจริงอีกด้านหนึ่งที่ ดร.สมคิดอาจไมได้พูดให้สาธารณชนได้ทราบ หากประเทศจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ดีต่อต่อชาติ แต่หากเราเข้าใจคลาดเคลื่อนเกินจริง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการวางแผนการลงทุนได้


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,694 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved