รางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2560
  AREA แถลง ฉบับที่ 459/2560: วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ จัดมอบรางวัล "อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2560" ที่คุ้มค่าน่าซื้อ แก่โครงการดีเด่นที่มีทั้งโครงการของบริษัทมหาชนและโครงการ SMEs

            คุณไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2560 ซึ่ง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เป็นผู้จัดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี

             ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้ทำการสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่รายเดือน และโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2537 และต่อมาได้ขยายขอบเขตการสำรวจไปทั่วประเทศและในประเทศต่าง ๆ หลายแห่งในอาเซียน และถือเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีฐานข้อมูลที่ใหญ่ และต่อเนื่องที่สุดในประเทศไทย จะจัดโครงการประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น

วัตถุประสงค์

             โดยที่ ศูนย์ฯ ได้สำรวจข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่อง ได้พบเห็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจและน่ายกย่องหลายโครงการ และเพื่อเป็นการยกย่องโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคมอย่างเด่นชัด จึงจัดงานประกาศเกียรติคุณนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

             1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเพื่อผู้บริโภคและสังคมโดยรวม

             2. ส่งเสริมให้สังคมมีข้อมูลโครงการที่น่าเชื่อถือเพื่อการบริโภค

             3. พัฒนาวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้น

             4. ให้กำลังใจแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ

การคัดเลือกโครงการ

             ในที่นี้หมายถึงโครงการ “คุ้มค่ากับการซื้อ” โดยพิจารณาจาก ราคาที่เหมาะสม (ราคาต่อตารางเมตร) ทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ และของแถม โดยแยกเป็นกลุ่ม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และห้องชุด ซึ่งแต่ละแบบแยกเป็นระดับราคาต่ำ (ไม่เกิน 1 ล้านบาท) ระดับราคาปานกลาง 2-4 ล้านบาท) และระดับราคาสูง (ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป)

             แต่ละโครงการจะมีการให้คะแนน 1 ถึง 10 สำหรับการถ่วงน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบ เป็นดังนี้ ราคาที่เหมาะสม (ราคาต่อตารางเมตร) 3 คะแนน ทำเลที่ตั้ง 3 คะแนน วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ 2 คะแนน และสภาพแวดล้อมในโครงการ 2 คะแนน

             ในแต่ละกลุ่มของโครงการ จะให้ผู้ได้รับรางวัลมีทั้งส่วนที่เป็นบริษัทมหาชน และส่วนที่เป็นบริษัทเอกชน เพื่อเป็นการสนับสนุนทั้งวิสาหกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  รางวัลโดยรวมจึงจะได้ประมาณ 20-25 รางวัลต่อแต่ละประเทศ

วิธีการดำเนินงาน

             1. คณะนักวิจัยของศูนย์ฯ คัดเลือกโครงการที่อยู่ในเกณฑ์จำนวน 5-6 โครงการต่อกลุ่ม

             2. คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เชิญไว้ พิจารณาข้อมูลของโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกขั้นสุดท้ายจำนวน 1-3 โครงการต่อกลุ่ม

การจัดงานรับรางวัล

             รางวัลนี้เรียกว่า รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2560” ซึ่งจัดทำเป็นโล่รางวัล มอบแด่

ผู้ได้รับรางวัล ศูนย์ฯ จะทำพิธีมอบรางวัล โดยจัดในช่วงเช้า หรือบ่ายของวันหนึ่ง แล้วต่อด้วยการนำเสนอข้อมูลเพื่อการวางแผนภาครัฐและภาคเอกชน เชิญผู้สนใจมาฟังทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับสถานที่จัดงานจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือสถานที่อื่นตามแต่จะเหมาะสมต่อไป

             งานนี้ยังจะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่น้อยมาเข้าร่วมเพื่อศึกษาถึงแบบอย่างการพัฒนาที่ดีเด่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ถือเป็นการตอบแทนแก่โครงการต่าง ๆ ที่ ศูนย์ฯ ได้ไปทำการสำรวจในช่วงที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             1. โครงการที่ดีได้รับการยกย่อง เป็นกำลังใจ

             2. ประชาชนมีข้อมูลบ้านที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบ

             3. ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้มีโอกาสตอบแทนแก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ AREA ได้ไปสำรวจ

ผลการคัดเลือก

บ้านเดี่ยวราคาแพง

 1. โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์ โดย บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2. โครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 2 (Courtyard) โดย บริษัท โกลเด้นแลนด์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
 3. โครงการ มัณฑนา วงแหวน-บางบอน โดย บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 4. โครงการ เศรษฐสิริ พัฒนาการ โดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

บ้านเดี่ยวราคาปานกลาง

 1. โครงการ คณาสิริ รังสิต-คลอง 2 โดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 2. โครงการ คุณาลัย คอร์ทยาร์ด (Kunalai Courtyard) โดย บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด
 3. โครงการ เซ็นโทร รังสิต โดย บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน)
 4. โครงการ หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 3 (เดอะแกรนด์ ไทยสมบูรณ์) โดย บริษัท ที.เอส.บี. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด

ทาวน์เฮ้าส์ราคาแพง

 1. โครงการ บ้านเปี่ยมสุข ปิ่นเกล้า-กาญจนาภิเษก  โดย บริษัท ปรีชาญาณ จำกัด
 2. โครงการ อาร์เด้น พระราม 3 โดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 3. โครงการ เฮาส์ 35 (Haus 35)  โดย บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ทาวน์เฮ้าส์ราคาปานกลาง

 1. โครงการ โกลเด้น ทาวน์ พระราม 2 โดย บริษัท โกลเด้นแลนด์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
 2. โครงการ นครทองโคโลนี่ โดย บริษัท นครทองเฮ้าส์ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด
 3. โครงการ พรีเมี่ยม ไทม์โฮม วงแหวน – อ่อนนุช โดย บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด

ทาวน์เฮ้าส์ราคาย่อมเยา

 1. โครงการ นิรันด์วิลล์ 16 โดย บริษัท นิรันดร์ วิลล์ จำกัด
 2. โครงการ นิราวิลล์ แคร์ไลฟ์ โดย บริษัท นิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 3. โครงการ บ้านพฤกษา-ปู่เจ้าสำโรง โดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

อาคารชุดราคาแพง

 1. โครงการ โนเบิล เพลินจิต โดย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 2. โครงการ เอ็ม ทองหล่อ 10  โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
 3. โครงการ ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี โดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารชุดราคาปานกลาง

 1. โครงการ เดอะ นิช ไพรด์ ทองหล่อ-เพชรบุรี โดย บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 2. โครงการ เดอะพาร์คแลนด์ เพชรเกษม-ท่าพระ โดย บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
 3. โครงการ ศุภาลัย เวลลิงตัน 2  โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

อาคารชุดราคาย่อมเยา

 1. โครงการ Esta Bliss โดย บริษัท 39 เอสเตท จำกัด
 2. โครงการ เดอะไพรเวซี่ ลาดพร้าว-เสนา (วังหิน)  โดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 3. โครงการ ลุมพินีวิลล์ สุขุมวิท 76 โดย บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,345 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved