AREA ไปร่วมงานนครอุลซัน
  AREA แถลง ฉบับที่ 471/2560: วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14-วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม ศกนี้ น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะเหรัญญิกและกรรมการบริหารสมาคม FIABCI ประเทศไทย ได้เดินทางไปนครอุลซัน ประเทศเกาหลีใต้ตามคำเชิญของสมาคม FIABCI เกาหลีใต้

            ตามข้อมูลสาธารณะ (http://bit.ly/2C4JsOO) นครอุลซัน (Ulsan) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ทางใต้ติดกับปูซาน ทางเหนือติดกับคย็องจู และทางตะวันออกติดกับทะเลตะวันออก อุลซันเป็นเมืองอุตสาหรรมของเกาหลีใต้ โดยเขตอุตสาหกรรมอุลซันเป็นที่อยู่ของบริษัทประกอบรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ บริษัทฮุนไดมอเตอร์ บริษัทต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มอุตสาหกรรมหนักฮุนได และการกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกดำเนินการโดยเอสเคเอเนอร์จี ในปี 2553 อุลซันมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 67,506 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงที่สุดในเกาหลีใต้


ที่มา: https://goo.gl/o6YF5J

 


ที่มา: http://bit.ly/2yuS8vJ

 


ที่มา: http://bit.ly/2AGUCgp


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 989 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved