AREA คือบริษัทที่ปรึกษา ระดับที่ 1
  AREA แถลง ฉบับที่ 494/2560: วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          AREA หรือ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส คือบริษัทที่ปรึกษา ระดับที่ 1 ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ผู้สนใจใช้บริการได้อย่างมั่นใจ

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับการต่ออายุการจดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษา ระดับที่ 1 ในสาขาการพัฒนาเมือง นับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นเวลา 3 ปีนับจากนี้

          ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ระบุว่า "ที่ปรึกษาคือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ หรือให้บริการคำปรึกษาหรือแนะนำทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย เป็นต้น" (https://goo.gl/AaaPwY)

          ลักษณะของงานที่ปรึกษา คือ งานบริการทางวิชาการ ซึ่งไม่ใช่งานที่มีลักษณะเป็นงานประจํา ได้แก่ งานประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

          1) การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

          2) การควบคุมและจัดการการก่อสร้าง

          3) การศึกษาวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหา แผนการดําเนินงานในระดับต่าง ๆ สร้างความเข้าใจในปัญหา เช่น การจัดทําแผนปรับโครงสร้างขององค์กร การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การจัดทําแผนหลักการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมของพื้นที่เฉพาะ การจัดทําแผนหลักการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ การจัดทําระบบการดําเนินธุรกิจ และระบบการจัดการด้านการเงินขององค์กร เป็นต้น

          4) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อจัดทําแผนการลงทุนดําเนินโครงการ

          5) การตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม เช่น ปัญหาอาคารร้าว ปัญหาน้ำท่วม

          6) การจัดการและบริหารโครงการ

          7) การสํารวจรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เช่น การจัดทําแผนที่ดินด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

          8) การจัดทําแผนหลักและการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ (Management Information System)

          ดังนั้นท่านผู้ใช้บริการจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน วิสาหกิจขนาดใหญ่หรือ SMEs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น จึงมีความมั่นใจได้ใบริการที่มีมาตรฐานที่แน่ชัดของศูนย์ข้อมูลฯ

          สนใจใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน สำรวจวิจัย ศึกษาความเป็นไปได้ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การเป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ สามารถติดต่อได้ที่ โทร.02.295.3905 ต่อ 109 คุณนงลักษณ์ จตุเทน เลขานุการของ ดร.โสภณ พรโชคชัย หรือ ต่อ 114 คุณสัญชัย ฝ่ายบริการลูกค้ารายใหญ่

ดูภาพใหญ่คลิก

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 861 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved