ป้าขวานทุบรถกับข้อกำหนดรอบสวนหลวง ร.9
  AREA แถลง ฉบับที่ 111/2561: วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตลาดเกิดขึ้นไม่ได้ในพื้นที่ "บริเวณที่ 1" รอบสวนหลวง ร.9 แล้วมีตลาดได้อย่างไร มาดูข้อกฎหมายกัน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส  (www.area.co.th) ชี้ให้เห็นว่ากรณีป้าใช้ขวานทุบรถจนเป็นข่าวเกรียวกราวนั้น ความจริงในบริเวณดังกล่าว ไม่สามารถก่อสร้างตลาดได้

            ตามบทบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง "กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทบริเวณโดยรอบสวนหลวง ร. ๙ ในท้องที่แขวงหนองบอน แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙" (http://bit.ly/2CDJmh7) ระบุว่า ตลาดใกล้ๆ บ้าน "ป้า" นั้น อยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 1 หมายความว่า "พื้นที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดแนวขนาน ซึ่งมีระยะห่างจากแนวเขตสวนหลวง ร. ๙ ด้านทิศเหนือ ออกไป ๓๐๐ เมตร ทิศตะวันออกจดแนวขนาน ซึ่งมีระยะห่างจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ ออกไป ๓๐๐ เมตร เส้นขนานด้านทิศตะวันออกนี้บรรจบกับแนวขนานซึ่งมีระยะห่างจากแนวเขตสวนหลวง ร. ๙ ด้านทิศเหนือ ๓๐๐ เมตร และบรรจบกับแนวคลองหนองบอน ด้านทิศใต้ ทิศใต้และทิศตะวันตกจดคลองหนองบอน ยกเว้นบริเวณบึงรับน้ำาหนองบอน

            สำหรับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลียนการใช้

อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบสวนหลวง ร.9 ในท้องทีแขวงหนองบอน แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532" (http://bit.ly/2FpOSHd) ระบุว่า ข้อ 4 ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารอื่นใด นอกจากอาคารดังต่อไปนี้

            (1) อาคารทีพักอาศัยประเภทบ้านเดียว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารอยู่อาศัยรวม

            (2) อาคารหรือสถานที่ทําการของทางราชการ

            (3) อาคารพาณิชย์ทีไม่ใช้ประเภทอาคารห้องแถว ตึกแถว หรือประเภทอาคารขนาดใหญ่

            (4) สถานกีฬา ซึงจุคนดูได้ไม่เกิน 750 คน และไม่ใช่ประเภทอาคารขนาดใหญ่

            (5) ถนน เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายนํ้า ท่านํ้า รัว กําแพง ประตู เสาไฟฟ้า ท่อประปา ป้ายทางราชการ ป้ายเพื่อการเลือกตั้ง และป้ายชือสถานประกอบกิจการทีมีพื้นทีรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร

ทังนี้อาคารตามวรรคหนึ่ง ต้องมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร โดยวัดจากระดับถนนหรือขอบทางเท้าทีใกล้ทีสุดถึงส่วนทีสูงทีสุดของอาคาร

            ดังนั้นการนำที่ดินไปสร้างตลาดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดูวิดิโอ fb Live ได้ที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/s6L5mx

 

ดูรูปภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 5,675 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved