ดร.โสภณ เป็นกรรมการบริหาร สภาวิศวกรและผู้ประเมินค่าอินเดีย
  AREA แถลง ฉบับที่ 301/2561: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          วันนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มีความภูมิใจได้รับใบประกาศและบัตรสมาชิกระดับกรรมการบริหาร (Executive Member) ของสภาวิศวกรและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศอินเดีย (Council of Engineers and Valuers, India). สมาคมแห่งนี้มีสมาชิกประมาณ 500 คน เป็นสมาคมหลักสมาคมหนึ่งที่เป็นตัวแทนของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในอินเดีย

          ดร.โสภณ ยังเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ Practing Valuers Association of India (PVAI) และ Institution of Valuers, India ซึ่งทั้งสองสมาคมนี้เป็นสมาคมใหญ่ และเป็นสมาคมที่เคยเชิญ ดร.โสภณ ไปบรรยายที่ประเทศอินเดียเป็นระยะๆ ในประเทศอินเดีย ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่วนมากมักเป็นวิศวกรมาก่อนหรือยังเป็นวิศวกรอยู่ แต่ในอนาคต จะมีผู้ที่จบวิชาชีพด้านการประเมินค่าทรัพย์สินโดยตรงเพิ่มมากขึ้น

 

 

Today, Dr.Sopon Pornchokchai, President, Agency for Real Estate Affairs proudly received the Certificate of Membership as an Executive Member of the Council of Engineers & Valuers, India.  He will try his best to help serve the Council for the development of valuation profession in India and maintain good relationship between Indian and Thai valuers.

In the website of the Council (https://bit.ly/2K5JrhK), it is said that the Council of Engineers & Valuers (CEV) is a youngest, leading & most popular association of Engineers & Valuers in India registered under Societies Registration Act (XXI of 1860) of Government of India, with more than 500 members throughout India and increasing day by day.

CEV was formed as a professional body of Engineers & Valuers with a view

1.  to enhance their professional competence in Engineering & valuation field by arranging seminars and  short term course for them & to initiate,

2. to carry out, execute, implement, aid and assist activities towards skill development of engineers & valuers and to integrate the community of engineers and valuers,

3. to improve the quality of knowledge, information, market development & changes, skill, expertise, services through regular education and training sessions, exchange of experience between members,

4. to facilitate introduction of best practices and disseminate information of Engineering to upgrade skill, knowledge, expertise and living standards of the members,

5. to set out ethical standards for the members which includes to promote social, educational and economic up-liftment of the members and

6. to promote, run and maintain centers for social need, legal aid, health- medical & counseling services, health care activities, sports activities, religious activities, research activities, charitable activities, environmental protection activities, rural development activities, social & welfare activities.

Council of Engineers & Valuers (CEV) is a registered body under Societies Registration Act (XXI of 1860) & was established as per provisions of the constitution of India, under the guidance of eminent educationalist & professionals. & all Fellow members of this association are having registration as Approved Valuer u/s 34-AB of Wealth Tax Act, 1957 Government of India.

Council of Engineers & Valuers under the Govt. of India act is an autonomous body. CEV has enabled Engineers to show their talent & competitiveness. It has enhanced its global reach with Nationalized membership of over 500 (and increasing every day) competent professional and Business associates, CEV provide professional support to banking and financial sector of India.


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 835 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved