พิธีมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น
  AREA แถลง ฉบับที่ 376/2561: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            พิธีมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นที่สำรวจวิจัยโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตทแอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน วันที่ 6 สิงหาคม 2561) ที่ไบเทค ภิรัชฮอลล์ 2-3 (thailand property Best Buy) (www.tbexthailand.com)

             ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) จำกัด ได้ทำการสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่รายเดือน และโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 และถือเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีฐานข้อมูลที่ใหญ่ และต่อเนื่องที่สุดในประเทศไทย จะจัดโครงการประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

วัตถุประสงค์

             โดยที่ ศูนย์ฯ ได้สำรวจข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่อง ได้พบเห็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจและน่ายกย่องหลายโครงการ และเพื่อเป็นการยกย่องโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคมอย่างเด่นชัด จึงจัดงานประกาศเกียรติคุณนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

             1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเพื่อผู้บริโภคและสังคมโดยรวม

             2. ส่งเสริมให้สังคมมีข้อมูลโครงการที่น่าเชื่อถือเพื่อการบริโภค

             3. พัฒนาวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้น

             4. ให้กำลังใจแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ

การคัดเลือกโครงการ

             ในที่นี้หมายถึงโครงการ “คุ้มค่ากับการซื้อ” โดยพิจารณาจาก ราคาที่เหมาะสม (ราคาต่อตารางเมตร) ทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ และของแถม โดยแยกเป็นกลุ่ม1.บ้านเดี่ยว 2.ทาวน์เฮาส์ 3.ห้องชุด ซึ่งแต่ละแบบแยกเป็นระดับ1.ราคาต่ำ (ไม่เกิน 1 ล้านบาท) 2..ราคาปานกลาง (ราคา 2-4 ล้านบาท) และระดับราคาสูง (ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป)

             แต่ละโครงการจะมีการให้คะแนน 1 ถึง 10 สำหรับการถ่วงน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบ เป็นดังนี้ ราคาที่เหมาะสม (ราคาต่อตารางเมตร) 3 คะแนน ทำเลที่ตั้ง 3 คะแนน วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ 2 คะแนน และสภาพแวดล้อมในโครงการ 2 คะแนน

             ในแต่ละกลุ่มของโครงการ จะให้ผู้ได้รับรางวัลมีทั้งส่วนที่เป็นบริษัทมหาชน และส่วนที่เป็นบริษัทเอกชน เพื่อเป็นการสนับสนุนทั้งวิสาหกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รางวัลโดยรวมจึงจะได้ประมาณ 20-25 รางวัล

วิธีการดำเนินงาน

             1. คณะนักวิจัยของศูนย์ฯ คัดเลือกโครงการที่อยู่ในเกณฑ์จำนวน 5-6 โครงการต่อกลุ่ม

             2. คณะกรรมการที่ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย Agency for Real Estate Affairs (AREA) เชิญไว้ เข้าทำการสังเกตการณ์และสำรวจโครงการเพื่อการคัดเลือกขั้นสุดท้ายจำนวน 1-3 โครงการต่อกลุ่ม

             รางวัลนี้เรียกว่า รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2561” ซึ่งจัดทำเป็นโล่รางวัล มอบแด่ ผู้ได้รับรางวัล  ศูนย์ฯ จะทำพิธีมอบรางวัล ในงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2018 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค ห้องภิรัชฮอลล์ 2-3 บางนา กทม. ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 (ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2561) งานนี้ AREA จะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่น้อยมาเข้าร่วมงานเพื่อศึกษาถึงแบบอย่างการพัฒนาที่ดีเด่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ถือเป็นการตอบแทนแก่โครงการต่าง ๆ ที่ ศูนย์ฯ ได้ไปทำการสำรวจในช่วงที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             1. โครงการที่ดีได้รับการยกย่อง เป็นกำลังใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาโครงการตลอดไป

             2. ประชาชนมีข้อมูลบ้านที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบ            

             3. ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย Agency for Real Estate Affairs (AREA) ได้มีโอกาส ตอบแทนแก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ AREA ได้ไปสำรวจข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายประสานงาน

             อ.อติณัช ชาญบรรยง โทร.081.846.4895 / 02.295.2294 ต่อ 117

 

 

1. ดูวิดิโอ fb Live คลิก: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1702289619883617/

 

2. ดูวิดิโอ fb Live คลิก: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1702412233204689/

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,532 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved