ประชุมผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  AREA แถลง ฉบับที่ 390/2561: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้ออกข้อสอบเพื่อพัฒนานักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์

            หลังจากที่คณะทำงานจัดทำข้อสอบ ได้ออกข้อสอบจำนวน 7,464 ข้อ และคัดเลือกให้เหลือ 4,976 แล้ว ล่าสุด ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลฯ ได้เชิญคณะผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบสำหรับอาชีพอสังหาริมทรัพย์ 10 สาขา ทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวงการอสังหาริมทร้พย์มาประชุมเพื่อประเมินให้คะแนนข้อสอบที่คณะทำงานจัดทำข้อสอบได้ทำไว้ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ ข้อสอบทั้งหมดจะอยู่ในคลังข้อสอบของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อนำไปใช้ทดสอบสมรรถนะบุคคลในอาชีพต่อไป

ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ จำนวน 11 คน ดังนี้

 1. อาจารย์พัลลภ กฤตยานวัช
 2. คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์
 3. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
 4. คุณโอฬาร จันทร์ภู่
 5. นายกฤษดารักษ์  แพรัตกุล
 6. ดร.ประสงค์ ธาราไชย
 7. คุณธงชัย ปิยสันติวงศ์
 8. ดร.พีระ นีรพิทักษ์
 9. คุณนคร มุธุศรี
 10. คุณดรุณี รุ่งเรืองผล
 11. ดร.พรรค ธารดำรง

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 293 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved