อบรม AP140 Valuing Complex Properties
  AREA แถลง ฉบับที่ 396/2561: วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนธรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกลไลด้านการศึกษาของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จัดอบรมหลักสูตรอบรมการประเมินค่าทรัพย์สินที่ซับซ้อน (AP140: Valuation of Complex Properties) ณ สำนักงานโรงเรียน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากกัมพูชา ญี่ปุ่น ไทย นิวซีแลนด์ เนปาล ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ยูกันดา ออสเตรเลีย อาฟริกาใต้ และอินเดีย การอบรมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว

            โรงเรียนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะสถาบันการศึกษาที่จัดอบรมหลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินสำหรับนานาชาติ ทั้งนี้หลักสูตรนี้สอบโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะวิทยากรจากศูนย์ข้อมูลฯ ดร.โสภณ และคณะ มีประสบการณ์ไปประเมินค่าทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งในยุโรป อเมริกาใต้ อาฟริกา และเอเซียแปซิฟิก ได้นำผลการประเมินมาดัดแปลงเพื่อเผยแพร่เป็นความรู้แก่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอื่นๆ


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 577 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved