ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร ณ มิถุนายน พ.ศ. 2561
  AREA แถลง ฉบับที่ 401/2561: วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

ดูวิดิโอ fb Live คลิก: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/674128316289505/

 

           ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.32%
ซิเมนต์ 12.49%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.87%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 23.35%
กระเบื้อง 6.61%
วัสดุฉาบผิว 3.51%
สุขภัณฑ์ 2.06%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.46%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.33%
รวม 100%

           สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560-มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 2) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +1.39% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ไม้เพิ่มขึ้น 0.80% ซีเมนต์เพิ่มขึ้น 4.60% คอนกรีตเพิ่มขึ้น 4.00% กระเบื้องเพิ่มขึ้น 0.50% วัสดุอื่นๆเพิ่มขึ้น 0.70% และส่วนวัสดุที่ลดลง วัสดุฉาบลดลง -0.40% สุขภัณฑ์ลดลง -0.60% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม 3.30%
ไม้ 0.80%
ซีเมนต์ 4.60%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 4.00%
เหล็ก 0.00%
กระเบื้อง 0.50%
วัสดุฉาบผิว -0.40%
สุขภัณฑ์ -0.60%
อุปกรณ์ไฟฟ้า 0.00%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  0.70%

           ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น 1.39% ในไตรมาสที่ 2/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ 60% 1.39% 60.83%
2. ค่าแรง 20% 0.00% 20.00%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0.00% 20.00%
  100.00%   100.83%
สรุป 0.83%    

           โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมิถุนายน 2561 มีผลออกมาดังนี้:

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน มิย.61     

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน มีค.61 (มีค.61-มิย.61)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มีค.61-มิย.61 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +1.39% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น จากกลุ่มวัสดุ ไม้ ซีเมนต์ คอนกรีต กระเบื้อง วัสดุอื่นๆ ส่วนวัสดุที่ปรับราคาลดลง ได้แก่ วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ โดยปรับลดลงเล็กน้อย เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง +1.39% (ผลจากการปรับเพิ่มขึ้น ของกลุ่มวัสดุ ไม้ ซีเมนต์ คอนกรีต กระเบื้อง วัสดุอื่นๆ)

            3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +0.83%

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 8,512 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved