AREA ตรวจสุขภาพประจำปี
  AREA แถลง ฉบับที่ 442/2561: วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            วันนี้ เพื่อนร่วมงาน AREA ตรวจสุขภาพประจำปี ณ สำนักงานกรุงเทพฯ ของศูนย์ข้อมูลฯ AREA เพื่อแสดงความใส่ใจในสุขภาพของเพื่อนร่วมงาน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่าในเช้าวันนี้ตั้งแต่เวลา 06:30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลฯ ได้มีการจัดตรวจสุขภาพประจำปีแก่เพื่อนร่วมงาน (พนักงาน) ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลฯ AREA จัดการตรวจสุขภาพมาเป็นเวลานับสิบปีต่อเนื่องแล้ว เพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพของตน

             นอกจากนี้ ทางศูนย์ข้อมูลฯ ยังจัดให้เพื่อนร่วมงานได้ไปออกกำลังกาย ณ ศูนย์ Fitness Centre ใกล้เคียงที่ตั้งบริษัท ในอัตราพิเศษ คือ Powerhouse Gym (https://powerhousegym.com) เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น และมีเพื่อนร่วมงานนับสิบๆ คนจากทั้งหมด 120 คน เข้าร่วมโครงการนี้เช่นกัน ทั้งนี้ตามแนวคิดที่ว่า "จิตใจที่สดใส (มัก) อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง" นั่นเอง

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 473 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved