AREA กับ ISO 9001-2015
  AREA แถลง ฉบับที่ 460/2561: วันพุธที่ 21 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ศูนย์ข้อมูลฯ AREA ได้รับการรับรอง ISO 9001-2015 แล้ว โดยเป็นศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้ โดยได้มาตั้งแต่ปี 2545 แต่ในปี 2561 นี้เป็นการอัพเกรดสู่เวอร์ชั่นล่าสุด

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าศูนย์ข้อมูลฯ ของเราได้รับการตรวจผ่านเพื่อรับใบรับรอง ISO 9001-2015 แล้วโดยมีอายุตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2564 การรับรองของศูนย์ข้อมูลฯ ของเรา ได้รับในฐานะ "บริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์: การประเมินค่าทรัพย์สิน บริการด้านการสำรวจวิจัยข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และบริการด้านการอบรม"

            ISO9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กรวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ได้มีการกำหนดกลุ่มของข้อกำหนดที่ซึ่งหากมีการนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล จะทำให้ ลูกค้าขององค์กรนั้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่ซึ่งสอดคล้องต่อความต้องการและคาดหวัง รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง. . .เป็นการสร้างโอกาสทางการค้า สำหรับตลาดใหม่และสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้ (https://bit.ly/2HsBkM3)

            ศูนย์ข้อมูลฯ ของเราได้รับ ISO 9000 มาตั้งแต่ปี 2545 โดยถือเป็นองค์กรแห่งแรกที่ได้รับทางด้านนี้ และได้รับการปรับเป็นรุ่นใหม่ ๆ มาโดยตลอดเพื่อพัฒนาองค์กรของเราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเอง และสำหรับ ISO 9001:2015 ศูนย์ข้อมูลฯ ของเราก็ได้รับเป็นแห่งแรกทางด้านนี้เช่นกัน

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 148 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved